Công văn số 909/VKSTC-VP ngày 28/03/2013 Về việc quản lý, báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp( kèm theo Quyết định số 121/QĐ-VKSTC và Quyết định số 122/QĐ-VKSTC ngày 28/03/2013)
Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác