Kế hoạch số 28/KH-VKSTC-BCĐ ngày 01/04/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm năm 2013
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH PCTP VÀ TNXH
 

Số: 28/KH-VKSTC-BCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                        Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2012

 

 

 

KẾ HOẠCH

 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

 

QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2013

 

Căn cứ Kế hoạch 39/KH-BCĐ138/CP ngày 07/3/2013 của Ban chỉ đạo 138/CP về thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2013; Kế hoạch 130/KH-VKSTC ngày 07/12/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch công tác kiểm sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2013, như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tham gia tích cực của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả, đạt được các mục tiêu, yêu cầu của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2013, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

 

2. Viện kiểm sát nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng chủ động phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng "vũ khí nóng”, tội phạm cướp tài sản, giết người, chống người thi hành công vụ, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án gây bức xúc trong xã hội, các vụ án về kinh tế, tham nhũng lớn; hạn chế bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội.

 

3. Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; thực hiện tốt hơn công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; phát hiện kịp thời và yêu cầu xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Ra quyết định truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố; bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt trên 95%.

 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

 

1. Thực hiện Kế hoạch 130/KH-VKSTC ngày 07/12/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015: tổ chức Hội nghị ngành Kiểm sát nhân dân triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012- 2015; tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

 

Nâng cao chất lượng báo cáo, xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đánh giá chính xác kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm trong Ngành. Tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó phân tích tình hình tội phạm, đề xuất kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tội phạm thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân.

 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành theo sự phân công của Ban chỉ đạo 138/CP.

 

2. Phối hợp cùng Cơ quan điều tra và các cơ quan được giao thực hiện một số hoạt động điều traphấn đấu nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 90%; kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; thực hiện tốt trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc phê chuẩn, áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn.

 

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố trong hoạt động xét xử, trọng tâm là: "Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”. Tiếp tục phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa xét xử lưu động nhằm tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, răn đe tội phạm, giáo dục phòng ngừa chung; tổ chức tốt các phiên tòa để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng thẩm vấn, tranh luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

 

Kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định thi hành án và tổ chức đưa người bị kết án phạt tù đi chấp hành án. Chú trọng các trường hợp được hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án và trốn thi hành án.

 

Kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài liên quan đến tội phạm; tăng cường kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

 

Đánh giá đầy đủ được tình hình vi phạm, tội phạm trong hoạt động tư pháp để báo cáo Quốc hội, tổng hợp vi phạm để kiến nghị phòng ngừa với các cơ quan chức năng.

 

3. Thực hiện tốt chương trình xây dựng Luật của Quốc hội; tập trung tham gia ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung) nhất là các nội dung liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hệ thống Viện kiểm sát trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; chủ trì nghiên cứu, xây dựng Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); tích cực phối hợp với các ngành đẩy nhanh việc xây dựng các thông tư liên tịch, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ trong Ngành. Tham gia các dự án, đề án về phòng, chống các loại tội phạm hình sự thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015.

 

4. Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm của Viện kiểm sát trên các phương tiện thông tin truyền thông.  Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm để cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm trong công tác này; nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm.

 

5. Tăng cường phối hợp hành động và hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm trong khuôn khổ các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Thực hiện tốt công tác tương trợ tư pháp về hình sự, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với Viện kiểm sát, Viện Công tố các nước, các tổ chức quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm.

 

6. Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng và học tập các gương điển hình trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm.

 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

 

1. Các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng Chương trình cụ thể tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2013 và Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013; hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời và kiểm tra hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và đột xuất gửi Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (Phòng Tổng hợp, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) để tổng hợp xây dựng báo cáo chung của Chương trình.

 

2. Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương xây dựng Hướng dẫn thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2013; thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tại địa phương.

 

3. Giao cho Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (Phòng Tổng hợp, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo, điều hành, đồng thời quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này trong toàn Ngành; phối hợp với các Bộ, ngành và chủ trì phối hợp thực hiện Chương trình tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tổng hợp xây dựng các loại báo cáo theo yêu của Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ./.       

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đồng chí lãnh đạo Viện;                
- Văn phòng TT 138 - BCA;
- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo các
Chương trình PCTP và TNXH ngành KSND;
- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- VKS Quân sự TW;
- Các VKS tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Lưu: VT, TH.                                           
                  
TM. BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG
TRÌNH PCTP VÀ TNXH NGÀNH KSND
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Hoàng Nghĩa Mai
Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác