Kế hoạch số 29/KH-VKSTC-BCĐ ngày 02/04/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2013
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
BAN CHỈ ĐẠO CÁC CT PCTP & TNXH
 
Số: 29/KH-VKSTC-BCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2013
 
Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-UBQG-BCA ngày 11/01/2013 của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 – 2015, Ban chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân về các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý năm 2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 – 2015 trong ngành Kiểm sát nhân dân.
2. Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án ma tuý. Thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy, các biện pháp ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy; kiến nghị kịp thời với các cơ quan chức năng giải quyết các địa bàn, tuyến trọng điểm phức tạp về ma túy.
3. Tổ chức sơ kết, kiểm tra đánh giá kết quả công tác kiểm sátphòng, chống ma tuý trong toàn Ngành; xây dựng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức ngành Kiểm sát.
II. NỘI DUNG
1.Viện kiểm sát các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm đầy đủ tình hình tố giác, tin báo về tội phạm ma túy, kiểm sát việc giải quyết để xử lý kịp thời, chống bỏ lọt tội phạm và oan, sai; kiểm sát chặt chẽ việc điều tra và đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án ma túy.
2. Đề ra biện pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án ma tuý. Thông qua kiểm sát các vụ án ma túy, tập trung phát hiện các vi phạm, sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước để kiến nghị với các ngành chức năng về công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy.
3. Viện kiểm sát nhân dân các cấp thực hiện công tác kiểm sát tại các trại tạm giam, trại giam để nắm chắc tình hình người bị tạm giam, phạm nhân nghiện ma tuý, đề xuất biện pháp quản lý, phòng ngừa, khắc phục tình trạng sử dụng trái phép chất ma tuý trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam.
4. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới trên cơ sở đó tăng cường chỉ đạo để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong đấu tranh phòng, chống ma túy, khắc phục những hạn chế, yếu kém.
5. Phối hợp với các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong Ngành làm tốt công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Báo Bảo vệ pháp luật và Tạp chí kiểm sát, Trang tin điện tử Viện kiểm sát các cấp xây dựng chuyên mục để triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền.
6. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động giữa các Bộ, ngành, các địa phương về phòng, chống ma túy.
7. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống ma tuý tại các Viện kiểm sát địa phương để đề xuất với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, Kiểm sát viên. Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống ma tuý.
8. Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác phòng, chống ma túy với Cơ quan Phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), các quốc gia, các nước trong khu vực, các nước có quan hệ ngoại giao chính thức.
9. Đề xuất với Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao có các hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giaphòng, chống ma túy.
10. Tiếp tục huy động các nguồn lực phục vụ cho việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy từ Ủy ban nhân dân địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường năng lực cho các lực lượng trực tiếp phòng, chống tội phạm về ma túy.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch, các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng Chương trình cụ thể thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, định kỳ (6 tháng, 1 năm) và đột xuất báo cáo gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Tổ thường trực giúp việcBan chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân về các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội – Văn phòng) để tổng hợp, theo dõi, xây dựng báo cáo chung của Chương trình.
2. Giao Tổ thường trực giúp việcBan chỉ đạo tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quản lý, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quảviệc thực hiện Kế hoạch này, xây dựngbáo cáo theo định kỳ và theo yêu cầu về kết quả công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý của Ngành với Uỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm./.
 
Nơi nhận:                                                                   
- Các đồng chí lãnh đạo VKSNDTC;                                         
-       Văn phòng TTPC tội phạm và ma tuý;   
- VKS các tỉnh, TP trực thuộc TW;                                                         
-        Các đơn vị trực thuộc VKSNDTC;
-         Lưu: VT, HS 2b, VP.
 
KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Hoàng Nghĩa Mai
Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác