Hướng dẫn số 12/HD-VKSTC-V4 ngày 24/01/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2013

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

                  TỐI CAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 12/HD-VKSTC-V4

           Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 

 

 

                                                                       H­ƯỚNG DẪN

 

                                       CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM

 

                                               VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2013

 

Năm 2013, ngành Kiểm sát tiếp tục xác định là năm "Đổi mới, Chất lượng, Kỷ cương, Hướng về cơ sở”; trên cơ sở kết quả công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2012, những dự báo về tình hình vi phạm và tội phạm. Căn cứ vào nhiệm vụ công tác đ­ược giao, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2013 toàn ngành cần thực hiện nh­ư sau:

 

I. MỤC TIÊU

 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng; các chỉ tiêu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc Hội và của ngành Kiểm sát nhân dân về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

 

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, nêu cao trách nhiệm của Viện kiểm sát các cấp, kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, bảo đảm việc giam giữ được thực hiện đúng các quy định của pháp luật góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm;

 

II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN

 

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sựphấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và những chỉ tiêu công tác nghiệp vụ cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-VKSTC ngày 13/06/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

1. Phối hợp với khâu công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra ở VKS các cấp để giảm ít nhất 1% số người tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì không cấu thành tội phạm so với năm 2012;

 

2. Kiểm sát chặt chẽ việc phân loại giam giữ, khắc phục tình trạng tạm giữ, tạm giam chung người trong cùng vụ án, người chưa thành niên với người thành niên;

 

3. Tăng cường hoạt động công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù nhằm đảm bảo việc chấp hành đúng quy định pháp luật của các cơ quan tư pháp nhằm hạn chế thấp nhất số người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trốn, đánh nhau, vi phạm kỷ luật, phạm tội mới tại nơi giam giữ, giảm số đối tượng bị tạm giữ, tạm giam chết thuộc trách nhiệm quản lý của nhà tạm giữ, trại tạm giam; hạn chế các trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự sát;

 

4. Tăng cường công tác kiểm sát thi hành án hình sự nhằm đảm bảo việc ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn luật định; việc hoãn, miễn, đình chỉ, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, phải đúng pháp luật

 

Phối hợp với Tòa án, Cơ quan thi hành án hình sự đề ra các biện pháp phù hợp để truy bắt nhằm giảm đến mức thấp nhất số bị kết án phạt tù trốn ngoài xã hội; Phát hiện kịp thời, kháng nghị đối với các trường hợp để lại phạm nhân chấp hành án tại các Trại tạm giam, Nhà tạm giữ không đúng điều kiện, tiêu chuẩn và tỷ lệ theo quy định, bố trí người bị tạm giam đi lao động;

 

5.Đối với Nhà tạm giữ: Hàng ngày kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Ba tháng trực tiếp kiểm sát một lần theo từng nội dung và sáu tháng một lần trực tiếp kiểm sát toàn diện;

 

- Đối với Trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, Trại tạm giam cấp quân khu: Hàng tuần kiểm sát về thủ tục trong việc tạm giữ, tạm giam; ba tháng một lần trực tiếp kiểm sát về tạm giữ, tạm giam, sáu tháng một lần kiểm sát toàn diện về tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù;

 

- Đối với các Trại giam thuộc Bộ Công an đóng trên địa phương, tổ chức trực tiếp kiểm sát định kỳ 6 tháng một lần và tiến hành kiểm sát đột xuất khi thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

 

- Đối với Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp huyện một năm kiểm sát ít nhất một lần, có kết luận bằng văn bản;

 

- Kiểm sát ít nhất 20% số Ủy ban nhân dân cấp xã có bị án đang thi hành án treo và cải tạo không giam giữ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 18 Luật thi hành án hình sự, có kết luận bằng văn bản.

 

6. Ban hành ít nhất 1 kiến nghị đối với những vi phạm mang tính phổ biến trong hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam và thực hiện chế độ giam giữ trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam (không tính những kiến nghị trong các bản kết luận kiểm sát trực tiếp tại nhà tạm giữ, trại tạm giam) và được cơ quan công an chấp nhận tiếp thu;

 

Ban hành ít nhất 1 kháng nghị hoặc kiến nghị đối với những vi phạm mang tính phổ biến trong hoạt động thi hành án hình sự và được cơ quan thi hành án hình sự chấp nhận tiếp thu;

 

- Viện kiểm sát cấp tỉnh tăng c­ường kiểm tra, h­ướng dẫn VKS cấp huyện về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, mỗi năm phải trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn ít nhất đư­ợc 20% số quận, huyện trên địa bàn ;

 

- Định kỳ hàng Quý ban hành01 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới về công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và 01 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ về công tác kiểm sát thi hành án hình sự;

 

7. Tổng hợp vi phạm pháp luật của cơ quan, người có trách nhiệm trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục. Đồng thời theo dõi việc tiếp thu, khắc phục vi phạm, thiếu sót của các cơ quan, cá nhân này;

 

8. Đánh giá kết quả 02 năm chuyển giao nhiệm vụ kiểm sát trại giam thuộc Bộ Công an quản lý cho VKSND cấp tỉnh.

 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CÔNG TÁC KIỂM SÁT

 

1. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

 

1.1.Kiểm sát việc tạm giữ

 

- Viện kiểm sát thực hiện kiểm sát việc tạm giữ nhằm đảm bảo mọi tr­­ường hợp bị tạm giữ theo đúng các quy định của pháp luật, các tr­ường hợp bị tạm giữ có Quyết định tạm giữ đang còn hiệu lực của ng­ười và cơ quan có thẩm quyền;Phối hợp với bộ phận thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra nắm chắc các trường hợp người tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì không cấu thành tội phạm, định kỳ hàng tháng báo cáo về VKS cấp trên để tổng hợp báo cáo lãnh đạo VKSTC;

 

- Kiểm sát việc phân loại giam, giữ nhằm chống thông cung, trốn, vi phạm kỷ luật và phạm tội mới, hạn chế thấp nhất các tr­ường hợp chết do tự sát...

 

- Kiểm sát chặt chẽ công tác quản lý giam giữ nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm về thủ tục (như thiếu thủ tục tố tụng, quá hạn tạm giữ…), trong thực hiện chế độ (như: ăn, mặc, ở, y tế, thăm gặp, nhận quà) …để kháng nghị yêu cầu khắc phục.

 

1.2. Kiểm sát việc tạm giam

 

- Viện kiểm sát các cấp nắm và quản lý chặt chẽ số ng­ười bị tạm giam trong các giai đoạn tố tụng hình sự nhằm đảm bảo việc tạm giam phải theo đúng các quy định của pháp luật; Phối hợp với các khâu nghiệp vụ trong ngành để theo dõi các tr­ường hợp Viện kiểm sát quyết định không phê chuẩn lệnh tạm giam, quyết định không gia hạn tạm giam, các tr­ường hợp huỷ bỏ biện pháp tạm giam như­ng họ vẫn bị giam;

 

- Kiểm sát việc phân loại giam giữ nhằm chống thông cung, ngăn chặn tình trạng đầu gấu, vi phạm kỷ luật và phạm tội mới… tiến hành phương thức kiểm sát phù hợp để kiểm sát các trường hợp này;

 

- Kiểm sát để phát hiện kịp thời các vi phạm về thủ tục, để quá hạn tạm giam, phân loại giam giữ, thực hiện chế độ (tập trung kiểm sát việc thực hiện chế độ y tế đối với người bị tạm giam nhằm hạn chế tình trạng người bị tạm giam chết) phát hiện việc cho ngư­ời bị tạm giam ra lao động để kháng nghị khắc phục;

 

- Viện kiểm sát các cấp chú trọng kiểm sát chặt chẽ những trư­ờng hợp án có hiệu lực pháp luật nh­ưng chư­a chuyển đi trại giam để chấp hành hình phạt tù do thiếu thủ tục, cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan Công an, Toà án để kiến nghị, yêu cầu các cơ quan này sớm hoàn tất mọi thủ tục để chuyển các trường hợp án có hiệu lực pháp luật đi chấp hành án phạt tù theo đúng quy định.

 

2. Kiểm sát thi hành án hình sự

 

- Kiểm sát chặt chẽ việc ra Quyết định thi hành án hình sự của Tòa án đảm bảo án có hiệu lực pháp luật phải được tổ chức thi hành án; ban hành văn bản yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị khi Tòa án đã xét xử sơ thẩm ra và gửi bản án, Quyết định thi hành án hình sự thực hiện đúng quy định của pháp luật;

 

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc ra quyết định thi hành án tử hình và quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình; chú trọng về trình tự, thủ tục thi hành án và hoãn thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật; kiểm sát chặt chẽ hồ sơ của ng­ười bị thi hành án tử hình; Hàng quý phối hợp cơ quan Công an, Tòa án, ở địa phương rà soát, đối chiếu lập danh sách người bị kết án tử hình báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tổng hợp rà soát người bị kết án tử hình đang bị tạm giam tại các trại tạm giam trên toàn quốc.

 

2.1. Kiểm sát việc thi hành án phạt tù

 

- Viện kiểm sát nhân dân các cấp quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án phạt tù, phát hiện kịp thời các vi phạm pháp luật về thủ tục thi hành án; Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thi hành án hình sự để nắm kết quả truy bắt, đề ra biện pháp nhằm giảm số bị kết án phạt tù trốn ngoài xã hội, chấm dứt tình trạng để lại số phạm nhân chấp hành án tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam không đúng tỷ lệ và điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

 

- Tăng cường kiểm sát về quản lý giam giữ, giáo dục, về chế độ (ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế…) đối với phạm nhân nhằm đảm bảo việc quản lý, giáo dục ngư­ời chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật; phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm kỷ luật, chống phá, trốn, chết do đánh nhau, tự sát, phạm tội mới tại nơi giam giữ; đặc biệt quan tâm đến nội dung công tác giáo dục phạm nhân nhằm hạn chế việc phạm nhân tái phạm sau khi đã chấp hành xong hình phạt tù;

 

- Kiểm sát chặt chẽ 100% các trư­ờng hợp miễn, đề nghị hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án phạt tù bảo đảm phải đúng pháp luật;

 

- Kiểm sát 100% việc lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù: nghiên cứu hồ sơ, đề nghị và tham gia hội đồng xét giảm, đảm bảo mọi trường hợp có đủ điều kiện đều được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao các trường hợp Viện kiểm sát không nhất trí đề nghị xét giảm hoặc Tòa án không chấp nhận đề nghị xét giảm, những trường hợp khác nhau về quan điểm của Viện kiểm sát và Tòa án.

 

2.2. Kiểm sát thi hành các hình phạt hình sự khác

 

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án hình sự ngoài hình phạt tù của Cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; việc xoá án tích của Tòa án; việc tuân theo pháp luật của UBND xã, phường, thị trấn, đơn vị (các đơn vị quân đội - đối với Viện kiểm sát quân sự) nơi ng­ười bị kết án cư trú trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, người bị quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của Luật thi hành án hình sự và pháp luật hiện hành; xem xét, đề nghị và kiểm sát việcmiễn, giảm, rút ngắn thời gian thử thách của án treo-các trường hợp trên cần kiểm tra bản án và có sổ sách theo dõi cụ thể từng trường hợp (chú trọng kiểm sát việc chấp hành các bản án, công tác giám sát, giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội);

 

- Kiểm sát việc thi hành hình phạt trục xuất đảm bảo đúng ngư­ời, đúng thời hạn, theo dõi chặt chẽ các trư­ờng hợp l­ưu trú trong thời gian chờ trục xuất;

 

- Kiểm sát việc thi hành biện pháp t­ư pháp bắt buộc chữa bệnh và đ­ưa vào trường giáo d­ưỡng đối với ngư­ời chưa thành niên phạm tội theo quy định của pháp luật;

 

- Kiểm sát các tr­ường hợp h­ưởng thời hiệu thi hành bản án theo quy định tại Điều 55 Bộ luật hình sự.

 

IV. QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tối (Vụ 4) lưu ý các Viện kiểm sát địa phương tập trung thực hiện một số biện pháp sau:

 

- Viện kiểm sát nhân dân địa phương căn cứ vào nhiệm vụ công tác, Hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4), tình hình chính trị ở địa phương để chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2013 đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác;

 

- Về phương thức thực hiện công tác kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân các địa phương thực hiện các quy định tại Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;

 

- Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định tại Quy chế về thông tin báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 13/7/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

 

- Về công tác kiểm sát các trại giam thuộc Bộ Công an, kiểm sát cơ quan thi hành án hình sự, Viện kiểm sát các địa phương chuẩn bị đầy đủ nội dung, kế hoạch, quyết định trực tiếp kiểm sát và lập hồ sơ kiểm sát đầy đủ theo quy định của Quy chế nghiệp vụ;

 

- VKS các cấp mở sổ theo dõi chặt chẽ, thường xuyên và tổng hợp tình hình vi phạm của cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm để ban hành kháng nghị, kiến nghị; Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm phải tổng hợp, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật tại địa phương, báo cáo về VKSNDTC (Vụ 4) để tổng hợp tình hình chung theo Hướng dẫn số: 02/HD-VKSTC-VP ngày 09/01/2013 về công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát địa phương trong việc kiểm sát Trại giam, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự;

 

- VKSND cấp tỉnh đánh giá kết quả 02 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm sát trại giam thuộc Bộ Công an quản lý đóng trên địa bàn, báo cáo về VKSNDTC (Vụ 4) để tổng hợp chung;

 

- Để việc tổng hợp tình hình, số liệu được đầy đủ, phục vụ cho việc tổng hợp tham mưu, đề xuất, báo cáo lãnh đạo Viện, VKSND các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện:

 

1. Thời gian kiểm sát trực tiếp Cơ quan thi hành án hình sự: Quý III/2013

 

2. Thời gian kiểm sát trực tiếp Trại giam: Quý II &IV/2013

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và triển khai công tác, Viện kiểm sát địa phương cần kịp thời phản ánh về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) những khó khăn, v­ướng mắc;

 

Đối với VKSND cấp tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm sát trực tiếp Cơ quan thi hành án hình sự và Trại giam gặp khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo bằng văn bản về VKSND tối cao (Vụ 4) để có biện pháp giải quyết;

 

Nhận đ­ược Hư­ớng dẫn này yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân cáctỉnh, thành phố có trách nhiệm h­ướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hiện, đồng thời xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác năm 2013 của địa phương và báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) trư­ớc ngày 20/ 02/2013./.

 

Nơi nhận:

- Các đ/c Lãnh đạo VKSTC (để b/c);

- VKSND các tỉnh, thành phố;

- VKSQSTW;

- Phòng TH - VP VKSTC;

- Trư­ờng ĐTBDNVKS tại HN & Phân hiệu TPHCM;

- Lãnh đạo Vụ và Cán bộ Vụ 4;

- Lư­u VT, Vụ 4.

                    TL. VIỆN TRƯỞNG

                         VỤ TRƯỞNG

                              (Đã ký)

                         Vũ

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác