Thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù Quý III năm 2016 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện kế hoạch công tác của Ngành, trong Quý III năm 2016, Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Lắk đã nhận được tổng số 14 Quyết định và 12 bản Kết luận kiểm sát trực tiếp của VKSND các huyện, thị xã, thành phố, (VKS huyện M Đrăk và VKS thị xã Buôn Hồ chưa ban hành Kết luận).

Qua theo dõi các Quyết định kiểm sát trực tiếp và các bản Kết luận, Kháng nghị, Kiến nghị của các đơn vị cho thấy, trong thời gian qua các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, chấp hành tốt quy chế nghiệp vụ, hạn chế các sai sót. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa có sự tập trung đầu tư đúng mức cho công tác trên, nên còn để xảy ra một số thiếu sót, cần thông báo rút kinh nghiệm chung. Cụ thể:

I. Ưu điểm

1. Việc ban hành và gửi Quyết định, kế hoạch và kết luận kiểm sát

Đa số các VKSND cấp huyện đã chấp hành nghiêm các quy định về thông tin, báo cáo theo quy chế của ngành. Các quyết định, kế hoạch và kết luận các cuộc kiểm sát đă gửi đầy đủ, đúng thời hạn về Viện kiểm sát tỉnh và Phòng 8 đảm bảo cho công tác thống kê và báo cáo chung của ngành.

2. Việc xây dựng Quyết định và Kết luận kiểm sát

Các đơn vị cấp huyện đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng các Quyết định và Kết luận kiểm sát trực tiếp đối với các Nhà tạm giữ cấp mình, đảm bảo được các tiêu chí vê hình thức; căn cứ pháp luật để ban hành; phạm vi nội dung, thời gian, thời điểm kiểm sát..vv.. hạn chế nhiều các sai phạm xảy ra so với các kỳ trước. Các đơn vị làm tốt công tác này là VKS huyện Ea H’Leo, Krông Năng, CuM’Gar, thành phố Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn.

II. Tồn tại

1. Xây dựng Quyết định chưa chuẩn xác

Quyết định số 03/QĐ-VKS ngày 01/8/2016 của VKSND thị xã Buôn Hồ kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Buôn Hồ. Điều 2 của Quyết định chưa xác định rõ ai là Trưởng đoàn.

- Căn cứ Kế hoạch số 83/KH - UBTƯMTTQVN - VKSNDTC ngày 17/9/2014 của Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về việc " Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014, (Điểu 8 quy định: VKSND có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban mặt trận tố quốc Việt Nam xử lý kịp thời nghiêm minh vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; Điều 10 quy định: Ủy ban mặt trận tố quốc Việt Nam Giám sát hoạt động của VKSND). Tuy nhiên, Quyết định kiểm sát số U3/QĐ-VKS ngày 08/8/2016 của VKSND huyện Krong Pắk, số 09/QĐ- VKS ngày 16/8/2016 của VKS huyện Krông Bôns; số 15/QĐ-VKS ngày 16/8/2016 của VKS huyện Ea Kar, không mời đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tham gia thành viên đoàn kiểm sát là còn thiếu sót.

2. Xây dựng Kết luận chưa chuẩn xác, xác định căn cứ pháp luật đối với vi phạm chưa chính xác, áp dụng biện pháp kháng nghị, kiến nghị chưa phù hợp và đúng pháp luật dẫn đến Kháng nghị, Kiến nghị chưa có sức thuyết phục

- Kết luận số 03/KL-VKS ngày 29/8/2016 của VKSND huyện Krông Păk, kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác (tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục ngưòi chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Krông Pắk.

Tại thời điểm kiểm sát số người hiện còn tạm giam là 39, số phạm nhân hiện còn là 11. Số phạm nhân vượt quá tỷ lệ 15% trên tổng số người bị tạm giam, (05 người). Tuy nhiên Kết luận của VKS lại không phân tích và chỉ rõ nội dung của vi phạm là còn thiếu sót dẫn đến Kháng nghị chưa có chất lượng và sức thuyết phục.

3. Việc kiểm sát chế độ ăn của ngưòi bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chưa chặt chẽ nên không phát hiện đuọc vi phạm của Nhà tạm giữ trong việc thực hiện chế độ ăn đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân theo quy định của pháp luật

- Trong Kết luận, VKS các huyện chưa có số liệu cụ thể trong thời gian kiếm sát tống số tiền ăn Nhà tạm giữ cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân ăn là bao nhiêu. Trong đó: Tiền ăn người bị tạm giữ, tạm giam là bao nhiêu (gồm: ngày thường là…., tiền ăn thêm ngày tết dương lịch, tết nguyên đán, 10/3 âm lịch, 30/4 và 01/5/2016 là   ). VKS không đưa căn cứ số liệu cụ thể để chứng minh, nhưng lại đánh giá Nhà tạm giữ đã thực hiện chế độ ăn cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đúng theo quy định của pháp luật là còn thiếu sót.

III. Nguyên nhân vi phạm

Để xảy ra những thiếu sót nêu trên, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo và các Kiểm sát viên được phân công của các đơn vị, đã chưa có sự đầu tư quan tâm đúng mức đến công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự cũng như việc nghiên cứu, áp dụng các văn bản hướng dẫn của ngành, các Thông báo rút kinh nghiệm hang kỳ trước đây của VKSND tỉnh đế thực hiện cho đúng. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra của Lãnh đạo đơn vị cũng chưa được thường xuyên, sâu sát và kịp thời, nên còn để xảy ra những tồn tại, thiếu sót nêu trên.

IV. Những nội dung cần rút kinh nghiệm

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt công tác kiêm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trong thời gian tới, VKSND tỉnh yêu cầu các VKSND cấp huyện rút kinh nghiệm và thực hiện tốt một số nội dung sau:

  1. Quyết định kiểm sát phải được ban hành chuẩn xác; phải xác định, phân tích và chỉ rõ nội dung vi phạm, đảm bảo Kết luận của VKS có chất lượng và hiệu quả thiết thực;

2. Kiểm sát chặt chẽ chế độ ăn của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân, đảm bảo chế độ ăn của các đối tượng này được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;

3. Cán bộ, KSV cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, chịu khó nghiên cứu để nắm chắc các quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2010 và các văn bản hướng dân cỏ liên quan đến công tác giam giữ và quản lý giáo dục phạm nhân đê vận dụng vào công việc;

4. Lãnh đạo VKS cấp huyện cần quan tâm, thường xuyên kiểm tra, sấu sát và kịp thời đối với công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; không đê xảy ra các vi phạmy tồn tại như đã nêu ở trên

Trên đây là thông báo rút kinh nghiệm chung đối với các VKSND cấp huyện trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù Quý III năm 2016. VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị VKSND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác trên trong thời gian tới./.


 

 

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi