Thông báo rút kinh nghiệm về việc định giá tài sản trong vụ án hình sự

Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhiều vụ án do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát sử dụng chứng thư thẩm định giá, khảo sát giá... làm căn cứ xác định trị giá tài sản để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản trong vụ án hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy cần thông báo rút kinh nghiệm đến các đơn vị phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự (sau đây gọi tắt là Nghị định số 26/2005/NĐ-CP và Thông tư số 55/2006/TT-BTC), cụ thể như sau:

  1.      Về việc trưng cầu định giá tài sản

Theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP: “Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản quy định tại Nghị định này là một trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét, giải quyết những vấn đề có liên quan đến tài sản trong tố tụng hình sự.” Do đó, trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự có liên quan đến việc định giá tài sản thì Kiểm sát viên được phân công thụ lý phải yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu định giá tài sản với đầy đủ nội dung quy định tại Điều 11 của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP, cụ thể:

Việc yêu cầu định giá tài sản phải bằng văn bản, gửi đến Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản và có những nội dung chính sau:

a)     Tên cơ quan yêu cầu định giá;

b)    Tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu;

c)     Thông tin về tài sản cần định giá;

d)    Nội dung yêu cầu định giá;

e)     Thời gian nhận kết quả định giá.

Trong trường hợp yêu cầu định giá lại tài sản thì trong văn bản yêu cầu phải ghi rõ là yêu cầu định giá lại.

  1.      Về việc thu thập chứng từ, tài liệu cho việc trưng cầu định giá tài sản

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 26/2005/NĐ-CP thì “Hội đồng định giá tài sản có quyn từ chi việc định giá tài sn trong trường hợp các tài liệu, thông tin được cung cấp không đầy đủ hoặc có lý do chính đáng khác”. Đồng thời, Điều 20 Nghị định số 26/2005/NĐ-CP và điểm 3 Mục II 26/2005/NĐ-CP Thông tư số 55/2006/TT-BTC quy định về định giá tài sn trong trường hp tài sản bị tht lạc hoặc không còn thì việc định giá tài sản được thực hiện trên hồ sơ của tài sản; trên cơ sở các thông tin, tài liệu thu thập được về tài sản cần định giá; lấy lời khai và hồ sơ tài liệu (nếu có) của người bị hại, người làm chứng, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người có hành vi xâm phạm tài sản đ xác định tài sản bị xâm phạm là tài sản gì (chủng loại, mẫu mã, nhãn mác, chất lượng...). Do đó, để thuận lợi cho công tác trưng cầu định giá tài sản, tránh trường hợp bị Hội đồng định giá tài sản trong t tụng hình sự từ chối định giá hoặc kéo dài thời gian do yêu cầu b sung tài liệu, lời khai, Kim sát viên được phân công thụ lý phải yêu cầu Cơ quan điều tra thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến tài sản để làm cơ sở cho việc định giá.

Đi với các vụ án mà người bị hại có yếu tố nước ngoài theo hướng dẫn Điều 7 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra có th tham khảo Mu 02-KKTS “Phiếu kê khai tài sản của người bị hại và xác nhận của người làm chứng” ban hành kèm theo Thông tư số 55/2006/TT-BTC để thực hiện.

Viện kim sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng 2) thông báo để 24 Viện kim sát nhân dân quận, huyện rút kinh nghiệm trong công tác định giá tài sản nhm hạn chế án trả điều tra b sung, nâng cao chất lượng công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự về trật tự xã hội./.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi