Cần sửa đổi quy định về độ tuổi người lao động dưới 18 tuổi

         Trần Thắng Lợi

         Bộ Lao động Thương binh và xã hội

 

 Theo pháp luật hiện hành, người dưới 18 tuổi được quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau như: Bộ luật Dân sự (BLDS) (Điều 18), Bộ luật Hình sự (BLHS) (Điều 68), Bộ luật Lao động (BLLĐ) (Điều 119), Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (Luật BVCSGDTE) (Điều 1)... Trong mỗi văn bản lại có cách quy định khác nhau về nhóm đối tượng này. Điều này xuất phát từ những đặc điểm riêng của người dưới 18 tuổi. Khác với người đã truởng thành, (người đã phát triển đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần, có thể tham gia đầy đủ các quan hệ xã hội do luật định) người dưới 18 tuổi chưa thể tham gia đầy đủ các quan hệ xã hội, do họ có những đặc điểm riêng sau:

Thứ nhất, về sinh lý: Ở độ tuổi duới 18 là giai đoạn có sự phát triển mang tính đột biến về sinh lý, biểu hiện ở việc các em phát triển nhanh về chiều cao và trọng lượng cơ thể; hệ xương, cơ bắp phát triển mạnh, đặc biệt xuơng tay, xương chân. Ở tuổi này, các em đã bắt đầu gần đạt tới sự thành niên, có thể bước đầu tham gia đầy đủ vào các quan hệ xã hội để gánh vác những nghĩa vụ và hưởng quyền thực sự và đầy đủ của một người truởng thành.

Thứ hai, về tâm lý: Do sự phát triển vuợt bậc về mặt thể chất, nên các em ở lứa tuổi này thường có những biểu hiện về mặt tâm lý khá phức tạp và chưa ổn định. Đây là thời kỳ có nhiều biến động nhanh, mạnh, đột ngột mà các nhà tâm lý thường gọi là giai đoạn “khủng hoảng lứa tuổi”.

Xuất phát từ những đặc điểm trên của nhóm người dưới 18 tuổi và để phù hợp với phạm vi, đối tượng điều chỉnh của mình, các văn bản luật khác nhau lại có cách gọi khác nhau về nhóm người dưới 18 tuổi. Điều này thể hiện cụ thể:

            1. BLDS và BLHS đều quy định nhóm nguời duới 18 tuổi là “người chưa thành niên, nhưng giới hạn về độ tuổi của người chưa thành niên thì lại khác nhau. Điều 18 BLDS quy định: Người từ đủ 18 tuổi trở lên là người thành niên. Người chưa đủ 18 tuổi là người chưa thành niên. Như vậy, BLDS coi tất cả những người dưới 18 tuổi là nguời chưa thành niên. Khác với BLDS, tại Điều 68 BLHS chỉ nêu “nguời chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự...”. Điều này cho thấy, quy định trong BLHS về người chưa thành niên chỉ giới hạn ở nhóm tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi (tức thấp nhất là từ đủ 14 tuổi và cao nhất là dưới 18 tuổi), mà không đề cập tới tất cả những người dưới 18 tuổi như quy định trong BLDS. Tuy nhiên, quy định về nguời chưa thành niên trong hai Bộ luật này không mâu thuẫn, khi cùng đề cập tới người chưa thành niên, mỗi Bộ luật lại đưa ra giới hạn về chủ thể khác nhau thuộc phạm vi điều chỉnh của mình.

            2. BLLĐ quy định một nhóm đối tượng trong nhóm người dưới 18 tuổi là "người lao động chưa thành niên Người lao động chưa thành niên được xác định như sau:

Tại Điều 6 BLLĐ quy định: “người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi”. Mặt khác, tại khoản 1 Điều 119 quy định “người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi”. Kết hợp quy định tại hai điều luật, ta thấy, độ tuổi của người lao động chưa thành niên là từ đủ 15 tuổi cho tới dưới 18 tuổi. Từ đó, có thể hiểu người lao động chưa thành niên là một nhóm lao động đặc thù, ở độ tuổi từ đủ 15 tuổi cho đến dưới 18 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động.

Cụ thể hoá quy định về độ tuổi của người lao động chưa thành niên là từ đủ 15 tuổi cho đến dưới 18 tuổi, tại điểm 51 của Danh mục công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên được ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-LB ngày 13/4/1995 của Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế quy định nhóm tuổi này là từ 180 tháng tuổi cho đến dưới 216 tháng tuổi. Tuy nhiên, quy định tại điểm 51 nêu trên chỉ áp dụng đối với trường hợp người lao động chưa thành niên tham gia công việc liên quan đến mang vác trọng lượng một vật nhất định, không đề cập tới việc áp dụng chung cho tất cả các công việc, ngành nghề cấm sử dụng lao động chưa thành niên.

Quy định trên cho thấy, pháp luật lao động chỉ thừa nhận những người từ đủ 15 trở lên mới được tham gia quan hệ lao động, còn những người chưa đủ 15 tuổi tham gia quan hệ lao động thì không được pháp luật lao động thừa nhận [1] . Việc quy định tuổi lao động này dựa trên một số cơ sở nhằm đáp ứng các yêu cầu như: Đây là độ tuổi tối thiểu để một người đủ năng lực chủ thể để tham gia quan hệ động, có thể tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong lao động; căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội về số lượng và cơ cấu của lực lượng lao động xã hội; mối quan hệ giữa cung và cầu trên thị trường lao động; cơ cấu nhu cầu giải quyết việc làm của xã hội; ngoài ra còn nhằm bảo đảm yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế, phù hợp giữa pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế và các nước khác trong khu vực.

Bổ sung quy định tại Điều 6 trên, Điều 120 BLLĐ khẳng định: Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, ngoại trừ một số nghề và công việc do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định, như diễn viên, các nghề truyền thống, các nghề thủ công mỹ nghệ, vận động viên năng khiếu. Và khi người sử dụng lao động nhận những em dưới 15 tuổi vào làm việc thì phải tuân theo những điều kiện chặt chẽ do luật quy định như: trẻ em đủ 12 tuổi, có sức khỏe phù hợp với công việc, có giấy cam kết và đồng ý theo dõi của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, môi trường lao động không được quá 4 giờ một ngày hoặc 24 giờ một tuần, có hợp đồng lao động... Như vậy, đối với người dưới 15 tuổi, thì ngoài một số nghề, công việc và các điều kiện như trên thì bất kỳ nguời nào dưới 15 tuổi tham gia quan hệ lao động đều là trái pháp luật lao động của Việt Nam.

Quy định trên phù họp với Công uớc số 138 về độ tuổi tối thiểu mà Việt Nam đã tham gia năm 2003. Công uớc quy định: các nước thành viên tham gia công ước phải xác định độ tuổi tối thiểu được đi làm việc hoặc được đi lao động và không một ai ở duới độ tuổi tối thiểu đó được đi làm việc hoặc được lao động trong bất cứ nghề nào, độ tuổi tối thiểu đó không được dưới độ tuổi kết thúc chương trình giáo dục bắt buộc và bất kỳ trường hợp nào cũng không được dưới 15 tuổi. Như vậy, có thể thấy, pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam chỉ thừa nhận người lao động là nguời ít nhất đủ 15 tuổi.

3.Trong Luật BVCSGDTE lại quy định một nhóm đối tuợng trong nhóm người duới 18 tuổi là “tr em Trẻ em trong Luật này được xác định là công dân Việt Nam duới 16 tuổi (Điều 1).

Ngoài ra, tại khoản 7 Điều 7 Luật này và Điều 228 BLHS có đề cập đến nhóm đối tượng “lao động trẻ em”. Xét ở khía cạnh pháp lý thì trong hệ thống pháp luật của Việt Nam không có một quy định nào để xác định khái niệm “lao động trẻ em”. Do đó, khái niệm lao động trê em chỉ có thể xác định dựa trên mặt thuật ngữ khoa học. Để hiểu rõ nội hàm của thuật ngữ “lao động trẻ em”, ta có thể đi từ việc làm rõ khái niệm “trẻ em” và khái niệm “lao động”.

Theo Điều 1 Công ước quốc tế về quyền trẻ em năm 1989 xác định “Trong phạm vi của (công ước này, trẻ em có nghĩa là người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp luật pháp áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành niên sớm hơn”. Phù hợp với quy định này và đặc điểm của Việt Nam, tại Điều 1 Luật BVCSGDTE xác định trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Mặt khác, theo từ điển tiếng Việt thông dụng thì “Lao động là hoạt động tạo ra sân phẩm vật chất hay tinh thần”.  Kết hợp hai khái niệm về “trẻ em” và “lao động” ở trên, ta có thể hiểu: lao động tr em là hoạt động tạo ra sản phẩm vật chất hay tinh thần do những người dưới 16 tuổi thc hiện. Nhóm tuổi của lao động trẻ em theo khái niệm trên là để chỉ tất cả những người dưới 16 tuổi.

Từ các quy định trên, trong Luật BVCSGDTE thì “lao động trẻ em” được hiểu là những người dưới 16 tuổi, trong đó có một nhóm người từ 15 tuổi đến dưới 16 tuổi tham gia lao động cũng sẽ được gọi là “lao động trẻ em”. Mặt khác, theo quy định trong BLLĐ thì người “lao động chưa thành niên” là người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong đó có một nhóm người từ 15 tuổi đến dưới 16 tuổi tham gia lao động cũng sẽ gọi là người “lao động chưa thành niên”. Như vậy, rõ ràng, cùng một nhóm đối tượng từ 15 tuổi cho đến duới 16 tuổi trong hai văn bản luật lại gọi khác nhau: “lao động trẻ em" và “lao động chưa thành niên’.   Điều này sẽ gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc áp dụng luật trên thực tế như với trường hợp người sử dụng lao động sử dụng nhóm đối tượng từ 15 tuổi đến dưới 16 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại thì cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 47/2010/NĐ-CP để xử lý [2] (Phạt tiền từ 5.000.000 đổng đến 10.000.000 đồng với người sử dụng lao động sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại hoặc chỗ làm việc; công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của người lao động chưa thành niên theo danh mục Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành). Nhưng sau khi xử phạt xong, người sử dụng lao động vẫn tiếp tục vi phạm (hoặc hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng) thì nếu vụ việc được Toà án thụ lý, thì Toà án sẽ khó xử lý tiếp theo Điều 228 BLHS (tội vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ em: Người nào sử dụng trẻ em làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục mà Nhà nuớc quy định gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm...). Đó là do quy định trong Điều 228 chỉ áp dụng đối với hành vi vi phạm sử dụng lao động trẻ em, nhưng với nhóm từ 15 tuổi đến dưới 16 tuổi lại được hiểu là “lao động trẻ em” hoặc “lao động chưa thành niên” nên sẽ dẫn đến việc lúng túng khi áp dụng Điều 228 BLHS. (Điển hình là vụ việc em Ngô Thái Hoàng Em [3] sinh năm 1992, tại tỉnh Vĩnh Long, năm 2007 đi làm thuê tại lò gạch bị mất hai tay, vào thời điểm đó em chưa đủ 16 tuổi. Nếu vụ việc này được Toà án thụ lý thì Toà án sẽ gặp khó khăn trong việc xác định đây là “lao động trẻ em” hay “lao động chưa thành niên” để xử lý?)

Để khắc phục những nhược điểm trên, theo chúng tôi:

Th nhất, cần quy định rõ ràng, cụ thể ngay trong BLLĐ khái niệm về “nguời lao động chưa thành niên”. Điều 119 BLLĐ hiện hành quy định: “Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi”. Do đó, trong khi tiến hành sửa đổi, bổ sung BLLĐ thì cần sửa quy định của Điều luật này như sau: “ Người lao động chưa thành niên là người lao động từ đủ 180 tháng tháng tuổi cho đến dưới 216 tháng tuổi” (cách quy định này tương tự như cách quy định về tính thời hạn hợp đồng lao động tại Điều 27 BLLĐ sửu đổi, bổ sung năm 2002 là tính bằng tháng (hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng), thay cho cách tính bằng năm trong BLLĐ năm 1994 (hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm đến ba năm).

Thứ hai, cần có sự điều chỉnh lại về cách quy định trong BLLĐ  và luật BVCSGDTE đối với nhóm người từ 15 tuổi đến dưới 16 tuổi, để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Sự điều chính này theo hướng tại khoản 7 Điều 7 của Luật BVCSGDTE cần sửa lại như sau: “Với trẻ em dưới 180 tháng tuổi: cấm lạm dụng sức lao động của các em, cấm sử dụng các em làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại, làm những công việc khác trái với quy định của pháp luật về lao động”.

Thứ ba, để có cách hiểu chính thức về thuật ngữ “lao động trẻ em” (như cách sử dụng thuật ngữ này trong BLHS, luật BVCSGDTE, Công ước số 138 về tuổi tối thiểu được đi làm việc, Công ước 182 về cấm và hành động ngay lập tức để xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất…) thì nên đưa ra một cách xác định chính thức về thuật ngữ này trong một văn bản quy phạm pháp luật. Cách xác định này có thể như sau: “lao động trẻ em là những em dưới 180 tháng tuổi tham gia lao động”

Nguồn: Tạp chí Tòa án số 19/2010

 


[1] Trừ một số nghề được nhận định người dưới 15 tuổi vào làm việc được quy định tại Thông tư 21/1999/TT-BLĐTBXH quy định danh mục nghề, công việc và các điều kiện được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.

[2] Trước ngày 25/6/2010 sẽ áp dụng điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định số 113/2004/NĐ-CP.

[3] Báo cáo của Sở lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long năm 2008.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi