Kiến nghị yêu cầu thi hành án bản án dân sự

KIN NGH YÊU CU THI HÀNH ÁN BN ÁN DÂN S
 
Qua công tác kim sát vic gii quyết đơn khiếu ni, Vin kim sát nhân dân huyn Long M, tnh Hu Giang đã ban hành văn bn gi Chi cc trưởng Chi cc thi hành án dân s cùng cp yêu cu thi hành bn án dân s. Website Vin kim sát nhân dân ti cao trích đăng ni dung kiến ngh trên để bn đọc tham kho.
Ông Đào Ngc Đin, sinh năm 1964, trú ti s 75, p 01, xã Thnh Hòa, huyn Phng Hip, tnh Hu Giang gi đơn đến Vin kim sát nhân dân huyn Long M, khiếu ni Chi cc thi hành án dân s huyn Long M chưa cưỡng chế quyết định để tr li đất cho ông.
Qua nghiên cu h sơ, Vin kim sát huyn Long M xét thy ông Đin là ngườiđược thi hành án ti Bn án s 42/2009/DSST ngày 07/4/2009 ca Tòa án nhân dân huyn Long M, tnh Hu Giang (án đã có hiu lc pháp lut). Ông Đin đã làm đơn yêu cu thi hành án được Chi cc thi hành án huyn th lý và ra quyết định thi hành. Ông Trn Văn Minh p 1, th trn Long M (người phi thi hành) phi tr cho ông Đin 3.804m2 đất ti tha s 1.305 theo lược đồ ca Trung tâm k thut Tài nguyên môi trường tnh Hu Giang ngày 01/12/2008; tháo d toàn b tài sn trên đất theo Biên bn thm định ca Tòa án nhân dân huyn Long M ngày 02/10/2008 và bi thường s tin là 3.750đ (tin 150 cây bch đàn mà ông Minh đã đốn ca ông Đin). Ông Trn Văn Minh cóđiu kin thi hành án nhưng không t nguyn thi hành. Chi cc thi hành án huyn đã xây dng kế hoch cưỡng chế thi hành án, thì ngày 02/8/2010 nhn được Công văn s19/VKSTC-V5, ngày 29/7/2110 ca Vin kim sát ti cao yêu cu hoãn thi hành án 03 tháng để xem xét h sơ v án theo th tc giám đốc thm.
Ngày 02/8/2010, Chi cc thi hành án ra quyết định hoãn thi hành án s 25, ngày 02/8/2010, thi gian hoãn 03 tháng, k t ngày 02/8/2010 đến ngày 02/11/2010. Hết thi gian hoãn, Chi cc thi hành án dân s ra quyết định s 01, ngày 02/11/2010, tiếp tc thi hành quyết định thi hành án s 225/QĐ.THA, ngày 07/4/2010. Hết thi hn 15 ngày t nguyn thi hành, ông Trn Văn Minh không t nguyn thc hin nghĩa v theo quyết định thi hành án. Chi cc thi hành án không đưa v vic ra cưỡng chế thi hành là vi phm thi gian thi hành án. V vic kéo dài đến nay vn chưa thc hin xong, đã nh hưởng đến quyn li ca ông Đin.
Vin trưởng Vin kim sát nhân dân huyn Long M yêu cu Chi cc trưởng Chi cc thi hành án dân s cùng cp ra quyết định cường chế thi hành án đối vi ông Trn Văn Minh để thc hin nghiêm bn án đã có hiu lc pháp lut, bo v quyn li chínhđáng ca người thi hành án, đồng thi đưa ra cưỡng chế nhng v vic có điu kin thi hành nhưng đương s c tình không t nguyn thi hành án.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi