Khoa học tội phạm học Xô Viết và Bài học kinh nghiệm đối với khoa học tội phạm học ở Việt Nam

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, chính quyền Xô viết non trẻ đã ban hành nhiều sắc luật để củng cố, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội, cải tổ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa

Xem tiếp

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi