Xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Vũ Huy Thuận - Phó Cục trưởng Cục Điều tra VKSNDTC

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao là quá trình đổí mới về tổ chức bộ máy; bổ sung tăng cường đội ngũ cán bộ điều tra, chính sách chế độ đối với cán bộ, Điều tra viên và xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc nhm thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, xây dng Nhà nước pháp quyền xã hội ch nghĩa nước ta, góp phần thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, đảm bảo thực hiện tốt chức năng của Viện kiểm sát nhân dân.

Trong những năm qua, thực hiện các Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp và các quy định mi của pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra VKSNDTC đã có nhiều đổi mới và phát triển. Đặc biệt, trong các năm gần đây, từ năm 2010 đến năm 2012, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có sự thay đổi lớn về tổ chức và hoạt động điều tra; đã xác định rõ hơn thẩm quyền điều tra, phương thức tiến hành hoạt động điều tra, đã thành lập 5 Phòng nghiệp vụ, 2 Đại diện Thường trực Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) tại các tnh miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, với tổng số biên chế 55 người; về trình độ chuyên môn có 2 Tiến sĩ Luật, 7 Thạc sĩ Luật, 28 Cử nhân Luật, 5 Cử nhân chuyên ngành khác, 8 đồng chí tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân...; đã thiết lập được quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan điều tra VKSNDTC với Vụ thc hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án về trặt tự xã hội (Vụ 1A), với các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSNDTC và Viện kiểm sát nhân dân các địa phương trong hoạt động điều tra theo Quy chế tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra VKSNDTC được ban hành kèm theo Quyết định số 116/2011/QĐ-VKSTC-C6 ngày 14/4/2011 của Viện trưởng VKSNDTC. Đặc biệt, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Ngành về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và điều kiện khác cho hoạt động điều tra nên tổ chức và hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra VKSNDTC được nâng lên.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, khối luợng công việc mà Cơ quan điều tra VKSNDTC thụ lý, giải quyết có xu hướng gia tăng, ví dụ: Năm 2010, Cơ quan điều tra VKSNDTC đã khởi tố tăng gấp hơn 2 lần, ban hành kiến nghị xử lý và phòng ngừa vi phạm, tội phạm tăng gấp hơn 4 lần so với năm 2009. Đặc biệt năm 2011, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khi tố thụ lý điều tra 52 vụ án, 70 bị can tăng 147,6% so với năm 2010; ban hành 55 kiến nghị tăng 120% so với năm 2010... nên việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc khác không những là nội dung mà còn là yêu cầu, nhiệm vụ cần thiết được gắn liền với quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra VKSNDTC, theo lộ trình cải cách tư pháp đến năm 2020 đòi hỏi công tác này không những đảm bảo yêu cầu tớc mt mà còn phải đảp ứng yêu cầu nhiệm vụ lâu dài, với chủ tương tăng biên chế, mở rộng quy mô... Do vậy, trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc vừa thiếu, vừa lạc hậu, các điều kiện đảm bảo cho hoạt động điều tra của Cục Điều tra còn chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới và yêu cầu hội nhập quốc tế như: Chưa có trụ sở làm việc riêng, mà vẫn làm việc chung tại trụ sở cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Phúc thẩm 2 tại thành phố Đà Nng; chưa có phòng tiếp dân, phòng hỏi cung, kho tang vật, nhà tạm giữ, tạm giam; thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ (máy ghi âm, ghi hình, nghe điện thoại, giải mã điện thoại, vi tính...); phương tiện đi lại để phục vụ cho hoạt động điều tra xác minh còn thiếu, chưa đáp ng trong trường hợp cùng một lúc phải tiến hành điều tra nhiều vụ án, kiểm tra xác minh nhiều tố giác, tin báo về tội phạm trên nhiều địa bàn khác nhau; chưa có kế hoạch kinh phí dài hạn để xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động điều tra, cũng như để thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác điều tra như hoạt động điều tra của các cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và những đặc thù riêng của ngành Kiểm sát. Vì vậy, công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc khác cho hoạt động điều tra cần phải thực hiện theo hướng như sau:

Một là, tăng cường đầu tư cơ s vật chất, đảm bảo cho Cục Điều tra có đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ, có chế độ chính sách hợp lý với cán bộ, Điều tra viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tng bước hiện đại hóa hoạt động của Cơ quan điều tra VKSNDTC trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị; xác định kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và chế độ chính sách cho cán bộ điều tra, có tính đc thù như hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và phải có những đặc thù riêng của Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân.

Hai là, tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra VKSNDTC theo kế hoạch dài hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm và trong từng năm cụ thể.

Ba là, xác định loại, số lượng cụ thể về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra VKSNDTC như: Trụ sở làm việc, phương tiện đi lại, trang thiết bị kỹ thuật v.v.

Bốn là, xây dựng các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí, trang thiết bị, phương tiện hiện đại cho hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra VKSNDTC.

Từ những yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc phục vụ hoạt động của Cơ quan điều tra VKSNDTC, chúng tôi đề xuất một số giải pháp cụ thể sau:

Đảm bảo được Nhà nước cấp đủ kinh phí để xây dựng trụ sở làm việc cho Cơ quan điều tra tại Hà Nội, thành phố Hồ chí Minh, thành phố Đà Nẵng đảm bảo đủ phòng làm việc với đủ trang thiết bị văn phòng cho cán bộ điều tra, có phòng tiếp công dân, phòng hỏi cung, kho tang vật, tiến tới có nhà tạm giữ, tạm giam của Cơ quan điều tra VKSNDTC khi được phê duyệt.

Đảm bảo được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc tiên tiến, phù hợp tính chất đặc thù của hoạt động điều tra phòng chống đối với tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp; đảm bảo đủ kinh phí chó hoạt động điều tra, xác minh, cho hoạt động thu thập thông tin về tội phạm của cơ sở (Cộng tác viên), cho hoạt động phối hợp trong công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSNDTC với các đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSNDTC và Viện kiểm sát nhân dân các địa phương.

Có chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ làm công tác điều tra được hưởng như Điều tra viên của Cơ quan điều tra Bộ công an, Bộ quốc phòng; cần có nhà công vụ cho điều tra viên, cán bộ; đảm bảo chế độ công tác phí, ưu tiên phương tiện giao thông cho cán bộ điều tra.


Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi