Giới thiệu khái quát về tương trợ tư pháp về hình sự của Ô-xtrây-lia

1. Khái quát về Tương trợ tư pháp

Khái niệm

Tương trợ tư pháp là hình thức mà các nước sử dụng để trao và nhận sự giúp đỡ chính thức mang tầm quốc gia trong điều tra, truy tố hình sự. Tương trợ tư pháp cũng được dùng để thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Luật tương trợ tư pháp về hình sự 1987 (Liên bang Ô-xtrây-lia) điều chỉnh việc thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự ở Ô-xtrây-lia.

Dưới đây là một số ví dụ về hình thức tương trợ phổ biến:

• Một người bị buộc tội lừa đảo và rửa tiền và sao kê tài khoản ngân hàng của người đó thu được từ các thể chế tài chính nước ngoài để trợ giúp cho công việc điều tra và truy tố khi có khả năng hoặc để thu hồi lại tiền/tài sản do phạm tội mà có, hoặc

• Một nhân chứng sống ở nước ngoài và lời khai của nhân chứng này được thu thập để hỗ trợ cho công tác điều tra và truy tố người bị buộc tội.

Luật tương trợ tư pháp điều chỉnh việc cung cấp tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự tại Ô-xtrây-lia. Cơ quan trung ương về tương trợ tư pháp Ô-xtrây-lia là Cơ quan trung ương về hợp tác chống tội phạm quốc tế thuộc Vụ hợp tác chống tội phạm quốc tế, Cơ quan Tổng chưởng lý quản lý việc thực hiện.

Ý nghĩa của hoạt động tương trợ tư pháp

Ô-xtrây-lia cần đảm bảo không để tội phạm dễ dàng thoát khỏi điều tra, truy tố và tịch thu tài sản chỉ vì chứng cứ hay tài sản do hành vi phạm tội của chúng đang ở nhiều nước khác nhau. Điều này đòi hỏi phải có hệ thống tương trợ tư pháp thuận lợi để đối phó với tội phạm trong nước và tội phạm xuyên quốc gia với những bảo đảm phù hợp.

Mục đích

Nói chung, một yêu cầu tương trợ tư pháp thường được lập khi một nước cần tìm kiếm:

• Sự hỗ trợ liên quan đến việc sử dụng biện pháp cưỡng chế như lệnh khám xét, hoặc

• Sự hỗ trợ mà ở nước có liên quan yêu cầu phải có đề nghị tương trợ chính thức. Ví dụ, hầu hết các nước không cho phép chuyển giao tù nhân sang nước khác để cung cấp chứng cứ mà không có yêu cầu tương trợ tư pháp.

Thẩm quyền lập yêu cầu tương trợ tư pháp

Chỉ Tổng chưởng lý, Bộ trưởng Tư pháp hoặc người được ủy quyền mới được lập Yêu cầu tương trợ tư pháp của Ô-xtrây-li-a gửi đi nước ngoài. Nhiều trường hợp, Chính phủ Ô-xtrây-lia lập yêu cầu tương trợ tư pháp theo đề nghị của một cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công tố, toà án Ô-xtrây-li-a hoặc, có khi theo yêu cầu của bị cáo trong vụ án hình sự. Thành viên các cơ quan hành chính công của Ô-xtrây-lia không được lập yêu cầu tương trợ tư pháp.

Phạm vi tương trợ

Ô-xtrây-lia có thể tương trợ và yêu cầu nước ngoài tương trợ nhiều vấn đề. Ô-xtrây-lia có thể tương trợ những vấn đề sau:

• Thực hiện lệnh khám xét để thu thập chứng cứ như sao kê tài khoản từ các tổ chức tài chính;

• Thu thập chứng cứ của người làm chứng tại Ô-xtrây-lia phục vụ quá trình tố tụng ở nước ngoài;

• Sắp xếp cho người làm chứng (nếu tự nguyện) đến nước khác để cung cấp chứng cứ trong quá trình tố tụng ở nước ngoài;

• Xin phê chuẩn và thực hiện lệnh tạm giữ và tịch thu tài sản do phạm tội mà có.

Giới hạn trong hoạt động tương trợ của Ô-xtrây-lia

Trước khi phê chuẩn cho phép tương trợ theo Luật tương trợ tư pháp, Tổng chưởng lý hoặc Bộ trưởng Tư pháp phải xem xét cơ sở từ chối yêu cầu tương trợ trong Điều 8 của Luật tương trợ tư pháp và các căn cứ được quy định trong các hiệp định tương ứng mà Ô-xtrây-lia là thành viên.

Ví dụ, theo Luật tương trợ tư pháp, một yêu cầu tương trợ sẽ bị từ chối nếu Tổng chưởng lý hoặc Bộ trưởng Tư pháp nhận thấy:

• Yêu cầu liên quan đến truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trừng phạt một người vì một tội phạm chính trị;

• Yêu cầu được lập với mục đích truy cứu trách nhiệm hình sự, trừng phạt hoặc vì định kiến về chủng tộc, giới tính, tôn giáo, dân tộc hoặc quan điểm chính trị của người đó;

• Yêu cầu liên quan đến hành động hoặc không hành động cấu thành nên tội phạm theo luật quân sự Ô-xtrây-lia mà không phải tội phạm theo luật hình sự thông thường của nước này;

• Việc thực hiện yêu cầu sẽ ảnh hưởng đến chủ quyền, an ninh hoặc lợi ích quốc gia hoặc lợi ích thiết thực của một bang hoặc vùng lãnh thổ Ô-xtrây-lia, hoặc yêu cầu liên quan tới truy cứu trách nhiệm hình sự của một người về một tội phạm mà người đó đã được miễn hoặc được đại xá bởi tòa án hoặc cơ quan tố tụng có thẩm quyền ở nước khác, hoặc đã thi hành án (trừng phạt 2 lần).

Một yêu cầu tương trợ có thể bị từ chối nếu Tổng chưởng lý hoặc Bộ trưởng Tư pháp thấy rằng:

• Yêu cầu liên quan đến truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trừng phạt một người vì một hành động hoặc không hành động mà không cấu thành tội phạm theo luật Ô-xtrây-lia (tội phạm kép);

• Yêu cầu liên quan tới việc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trừng phạt một người vì một hành động hoặc không hành động xảy ra ngoài lãnh thổ nước yêu cầu và pháp luật Ô-xtrây-li-a không quy định là tội phạm đối với hành vi thực hiện bên ngòai lãnh thổ của mình trong trường hợp tương tự (ngoài lãnh thổ);

• Yêu cầu liên quan tới việc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trừng phạt một người về một hành động hoặc không hành động mà không còn có thể bị truy cứu tại Ô-xtrây-li-a vì hết thời hiệu hoặc bất kỳ lý do nào khác;

• Tương trợ có thể ảnh hưởng tới việc điều tra hoặc xét xử tại Ô-xtrây-lia;

• Tương trợ ảnh hưởng tới sự an toàn của người nào đó ở trong hoặc ngoài lãnh thổ Ô-xtrây-lia;

• Tương trợ sẽ tạo nên gánh nặng thái quá về nguồn lực của liên bang hoặc của một Bang hoặc Vùng lãnh thổ, hoặc khi xem xét toàn bộ tình huống của vụ án được cung cấp mà thấy rằng tương trợ  không nên được thực hiện.

Để quyết định chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu tương trợ, Tổng chưởng lý hoặc Bộ trưởng Tư pháp cũng phải xem xét tội danh tương ứng ở nước ngoài có bị kết án tử hình hay không.

Theo luật, Ô-xtrây-lia có thể nhận và gửi yêu cầu tương trợ tới bất kỳ quốc gia nào. Quy trình nhận, chuyển yêu cầu tương trợ được quy định trong các hiệp định tương trợ tư pháp song phương và các hiệp ước quốc tế đa phương mà Ô-xtrây-lia là thành viên.

Hình thức và nội dung yêu cầu tương trợ đến Ô-xtrây-lia

Theo Luật Tương trợ tư pháp, yêu cầu tương trợ có thể được gửi tới Tổng chưởng lý hoặc người được ủy quyền. Nếu các cơ quan khác hoặc toà án Ô-xtrây-lia nhận được yêu cầu, thì sẽ phải gửi lại Cơ quan trung ương của Ô-xtrây-lia về tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự, đó là Cơ quan trung ương về hợp tác chống tội phạm quốc tế thuộc Vụ Hợp tác hình sự quốc tế của Cơ quan Tổng chưởng lý.

Hình thức của yêu cầu tương trợ tư pháp được quy định trong Luật tương trợ tư pháp. Yêu cầu tương trợ tư pháp nên:

• Nêu bằng văn bản;

• Miêu tả bản chất của vụ việc hình sự;

• Tóm tắt nội dung vụ án và tóm tắt luật áp dụng ( bao gồm hình phạt cho tội phạm đang bị điều tra).

 Cơ quan trung ương về tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự của Ô-xtrây-lia là Cơ quan trung ương về hợp tác quốc tế hình sự thuộc Vụ hợp tác chống tội phạm quốc tế của Cơ quan Tổng chưởng lý. Các Cơ quan thực thi pháp luật cần thông tin về những yêu cầu cần phải có theo quy định của pháp luật của Ô-xtrây-lia đối với tương trợ tư pháp gửi ra nước ngoài thì nên liên lạc với cơ quan này để được cung cấp những thông tin cần thiết.

Bảo mật

Theo Luật tương trợ tư pháp, sẽ là phạm pháp khi nhân viên liên bang tiết lộ thông tin việc Ô-xtrây-lia nhận yêu cầu tương trợ tư pháp, nội dung của yêu cầu hoặc việc tiếp nhận hay từ chối yêu cầu, trừ khi họ được Tổng chưởng lý hoặc Bộ trưởng Tư pháp cho phép tiết lộ những thông tin này.

Nhìn chung, Chính phủ Ô-xtrây-lia không cho phép tiết lộ thông tin về yêu cầu tương trợ mà Ô-xtrây-lia gửi đi vì các yêu cầu này thường được lập trong quá trình thực thi pháp luật. Tiết lộ thông tin về yêu cầu tương trợ tư pháp có thể ảnh hưởng đến việc điều tra, hoặc truy tố tội phạm.

Số liệu thống kê – Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên về số lượng các yêu cầu tương trợ mà Ô-xtrây-lia nhận và gửi  được đăng tải công khai tại trang web www.ag.gov.au.

2. Sự khác biệt giữa tương trợ tư pháp và hỗ trợ giữa cảnh sát với cảnh sát và cơ quan với cơ quan

Có nhiều phương thức để người thi hành pháp luật thu thập thông tin và chứng cứ từ nước ngoài. Tương trợ tư pháp, hỗ trợ giữa cảnh sát với cảnh sát và hỗ trợ giữa cơ quan với cơ quan là các hình thức khác nhau nhưng đều là các hình thức hợp tác hiệu quả.

Tương trợ tư pháp là biện pháp mà các nước dùng để giúp đỡ và yêu cầu tương trợ cấp nhà nước trong việc điều tra và truy tố hình sự. Tương trợ tư pháp cũng được sử dụng để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Hỗ trợ giữa cảnh sát với cảnh sát là hợp tác thông thường giữa cảnh sát của một nước với cảnh sát của nước khác. Ví dụ hỗ trợ cảnh sát với cảnh sát bao gồm trao đổi thông tin tình báo chung và thông tin của hoạt động thu thập lời khai theo tự nguyện.

Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) là tổ chức cảnh sát có tính chất quốc tế lớn nhất thế giới. Tổ chức này giúp cho việc hỗ trợ cảnh sát với cảnh sát và thậm chí hợp tác khi mà giữa các quốc gia  không có quan hệ ngoại giao.

Cảnh sát liên bang Ô-xtrây-lia (AFP) duy trì một mạng lưới nhân viên quốc tế thực hiện các nhiệm vụ ở nước ngoài. Các nhân viên này tạo nên đường dẫn cho các cơ quan thực thi luật của Ô-xtrây-lia và nước ngoài trao đổi thông tin và tiến hành điều tra.

AFP cũng ký kết Biên bản ghi nhớ với đối tác ở nhiều quốc gia khác. Biên bản ghi nhớ giúp việc hợp tác giữa cảnh sát thuận tiện hơn.

Hợp tác cảnh sát với cảnh sát không gồm việc cung cấp các thông tin mà phải dùng biện pháp cưỡng chế mới thu được như lệnh khám xét. Những tương trợ như vậy thì phải thực hiện qua yêu cầu tương trợ tư pháp.

Hợp tác cảnh sát với cảnh sát thường được sử dụng trong giai đoạn điều tra hoặc thu thập tin tình báo hoặc các thông tin không yêu cầu sử dụng biện pháp cưỡng chế. Hợp tác cảnh sát với cảnh sát là kênh hiệu quả để xác định nước ngoài có những tài liệu nào trước khi lập yêu cầu tương trợ tư pháp. Vì cảnh sát thường được kêu gọi để hỗ trợ thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp nên duy trì mối quan hệ tốt giữa cảnh sát ở các nước rất có ích cho quá trình thực hiện tương trợ tư pháp.

Hầu hết các cơ quan điều tra liên bang Ô-xtrây-lia có bố trí sỹ quan liên lạc và thoả thuận chia sẻ thông tin với các đối tác của mình ở nước ngoài. Các thông tin trao đổi thông qua hỗ trợ cơ quan với cơ quan thường không yêu cầu biện pháp cưỡng chế hoặc một yêu cầu tương trợ tư pháp.

Cụm từ “hỗ trợ cơ quan với cơ quan” là một cụm từ chung bao gồm cả hỗ trợ cảnh sát với cảnh sát và hợp tác giữa các cơ quan không phải là cảnh sát như hợp tác giữa Cơ quan Thuế Ô-xtrây-lia và Uỷ ban chứng khoán và đầu tư Ô-xtrây-lia với đối tác ở nước ngoài.

Đôi khi cụm từ “hợp tác cảnh sát với cảnh sát” và “hợp tác cơ quan với cơ quan” được sử dụng thay thế cho nhau. “Hỗ trợ cảnh sát với cảnh sát đôi khi sử dụng như thuật ngữ chung gồm tất cả hình thức tương trợ không chính thức giữa cảnh sát và các cơ quan khác. Tuy nhiên, ở Ô-xtrây-lia hỗ trợ cảnh sát với cảnh sát chỉ là hỗ trợ mà Cảnh sát liên bang và cảnh sát của Bang và Vùng lãnh thổ thực hiện cho các đối tác của mình ở nước ngoài.

3. Tương trợ tư pháp hoạt động như thế nào trong vấn đề án tử hình?

Luật tương trợ tư pháp điều chỉnh việc thực hiện tương trợ đối với các vụ án có mức án tử hình. Yêu cầu tương trợ tư pháp có thể được lập ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình thực thi luật pháp, bắt đầu từ điều tra, truy tố, đến kết án và kháng cáo. Những quy định cho việc thực hiện tương trợ tư pháp đối với các vụ án tử hình rất đa dạng phụ thuộc vào liệu vấn đề chỉ mới ở giai đoạn điều tra hay đã bị kết tội.

Điều 8(1A) Luật tương trợ tư pháp quy định rằng yêu cầu tương trợ của nước ngoài sẽ phải bị từ chối nếu yêu cầu này liên quan đến việc truy tố hoặc trừng phạt một người bị kết án vì một tội danh mà có thể bị kết án tử hình tại nước yêu cầu, trừ khi Tổng trưởng lý hoặc Bộ trưởng Tư pháp cho rằng có những trường hợp đặc biệt để thực hiện yêu cầu tương trợ này.

Luật tương trợ tư pháp không xác định khái niệm “Các trường hợpđặc biệt”. Ví dụ của “trường hợp đặc biệt” là khi nước ngoài đảm bảo sẽ không áp dụng án tử hình hoặc nếu áp dụng thì sẽ không thi hành. Ví dụ khác của “trường hợp đặc biệt” là kết quả tương trợ tư pháp giúp bị cáo chứng minh sự vô tội của họ.

Khoản 8(1B) của Luật tương trợ tư pháp quy định về các trường hợp mà một người vẫn chưa bị kết án. Tổng chưởng lý hoặc Bộ trưởng Tư pháp có quyền từ chối yêu cầu tương trợ nếu:

• Tin rằng việc thực hiện tương trợ có thể khiến cho một người bị kết án tử hình; và

• Sau khi xem xét về lợi ích hợp tác quốc tế về chống tội phạm thì thấy rằng không nên thực hiện yêu cầu này.

Văn bản “Hướng dẫn thực tiễn về Tương trợ quốc tế giữa cảnh sát với cảnh sát trong những trường hợp có khả năng bị kết án tử hình” của Cảnh sát liên bang Ô-xtrây-lia điều chỉnh việc thực hiện hỗ trợ cảnh sát với cảnh sát của Cảnh sát liên bang Ô-xtrây-lia về những yêu cầu tương trợ mà đối tượng có khả năng bị kết án tử hình.

Điều kiện đối với các yêu cầu tương trợ mà các nước gửi tới Ô-xtrây-lia

Ô-xtrây-lia phối hợp với các quốc gia để đấu tranh chống tội phạm và thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Tương trợ tư pháp là một công cụ quan trọng để thực hiện những việc trên.

Yêu cầu tương trợ nên lập càng sớm càng tốt. Ô-xtrây-lia cố gắng hỗ trợ trong những trường hợp khẩn, tuy nhiên sẽ phải tuân thủ những điều kiện cụ thể khi thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp. Các cơ quan dành thời gian thu thập các tài liệu được nêu trong lệnh khám xét và cũng có thể mất nhiều thời gian tổ chức một phiên toà để thu thập chứng cứ trả lời yêu cầu tương trợ. Các điều kiện cụ thể như sau:

1. Ô-xtrây-lia chỉ có thể tiếp nhận yêu cầu tương trợ của quốc gia, không chấp nhận yêu cầu của cá nhân.

2. Yêu cầu và các tài liệu gửi kèm nên được thể hiện bằng văn bản và dịch sang tiếng Anh.

3. Yêu cầu nên bao gồm những nội dung sau:

(a) Cơ quan: tên của cơ quan điều tra hoặc truy tố và cơ quan đại diện lập yêu cầu tương trợ

(b) Tội danh: nêu tội danh đang bị điều tra và hình phạt cao nhất được áp dụng. Không cần phải xác định tội danh tương ứng ở Ô-xtrây-lia.

(c)  Miêu tả: mô tả bản chất của vụ việc hình sự và bản tóm tắt nội dung vụ án, hành vi và các trường hợp đang điều tra. Không cần phải chứng minh tội danh đang điều tra nhưng phải nêu được các căn cứ có cơ sở về việc nghi ngờ phạm tội. Nên thiết lập mối liên hệ giữa hoạt động điều tra hoặc xét xử ở nước ngoài và tương trợ tư pháp đã lập.

(d) Nội dung tương trợ: nêu chi tiết nội dung tương trợ, ưu tiên dưới dạng liệt kê. Nếu yêu cầu lấy lời khai nhân chứng thì nước yêu cầu nên gửi kèm theo danh mục các câu hỏi. Khẳng định các tài liệu thu được để phục vụ cho quá trình điều tra hoặc truy tố hoặc thu hồi tài sản do phạm tội mà có, và   

(e) Mục đích: nêu mục đích của yêu cầu tương trợ. Phần này nên nêu thật ngắn gọn lý do tại sao lại cần phải thực hiện tương trợ.

4. Thông tin sau giúp Ô-xtrây-lia xem xét yêu cầu nhanh hơn:

(a) Cơ sở pháp lý: cơ sở để lập yêu cầu tương trợ (như công ước hoặc hiệp định). Nếu giữa Ô-xtrây-lia và nước bạn đã có hiệp định thì hãy cung cấp thêm thông tin về Hiệp định. Nếu giữa hai nước chưa có hiệp định thì nên đưa điều khoản có đi có lại vào trong yêu cầu tương trợ.

(b) Chi tiết về người phạm tội: cung cấp thông tin về đối tượng điều tra như tên đầy đủ (họ và tên), bí danh, giới tính, địa chỉ, quốc tịch, số hộ chiếu và nơi ở, nếu có.

(c) Đi lại: có cần đề nghị Ô-xtrây-lia cho phép cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngòai đến Ô-xtrây-lia để hỗ trợ thực hiện yêu cầu tương trợ hay không.

(d)  Hình thức: là hình thức mà tài liệu cần được cung cấp. Tài liệu sẽ được cung cấp dưới hình thức được nhận từ cơ quan thực thi pháp luật, nơi thực hiện yêu cầu trừ trường hợp đặc biệt. Ví dụ, nếu tài liệu cần phải có hình thức cụ thể để được tòa chấp nhận hoặc tài liệu cần phải được đóng dấu thì hãy nêu rõ ràng và chi tiết.

(e) Thời hạn thực hiện: là thời gian cần có trả lời. Trong trường hợp cần thực hiện gấp yêu cầu, nêu rõ lý do phải làm gấp (ví dụ sắp đến ngày mở phiên tòa), và

(f) Địa chỉ liên hệ: tên và địa chỉ (gồm cả địa chỉ e-mail) của người liên hệ tại nước yêu cầu mà cơ quan có thẩm quyền của Ô-xtrây-lia cần liên hệ và địa chỉ để gửi trả kết quả tương trợ.

5. Yêu cầu tương trợ nên có thêm những thông tin khác để hỗ trợ Ô-xtrây-lia thực hiện yêu cầu.

Ví dụ liệu cơ quan thực thi pháp luật của Ô-xtrây-lia có được phép tham gia điều tra hoặc biết về việc điều tra hay không.

6. Yêu cầu tương trợ cũng nên kèm theo thông tin đặc biệt dành riêng cho từng yêu cầu cụ thể.

Theo luật tương trợ tư pháp của Ô-xtrây-lia, một số loại tương trợ đòi hỏi thông tin đặc biệt từ nước yêu cầu. Đó là:

(a) Lấy lời khai nhân chứng: xác định xem lời khai được cung cấp tự nguyện hay bằng cách thẩm vấn trước tòa.

(b) Quy trình thu thập chứng cứ: xác định xem việc thu thập chứng cứ được nhân viên pháp lý hay bồi thẩm đoàn tiến hành, và

(c) Xin lệnh tịch thu tài sản do phạm tội mà có: để xin lệnh tịch thu, lệnh phạt tiền hoặc lệnh tạm giữ cần phải có một bản thông báo về yêu cầu này .

7. Tài sản do phạm tội mà có

Ô-xtrây-lia có một phương án tòan diện để thực hiện thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Các cơ quan thực thi pháp luật của Ô-xtrây-lia có thể thu hồi tài sản của tội phạm bị truy tố ở nước ngoài. Việc có thể thực hiện được điều này hay không còn tùy thuộc vào từng vụ án cụ thể. Tuy nhiên nếu có khả năng tài sản phạm tội ở Ô-xtrây-lia thì hãy xác định xem có lý do nào để phản đổi Ô-xtrây-lia tạm giữ tài sản phạm tội.

8.  Gửi yêu cầu đến Cơ quan trung ương về tương trợ tư pháp trong các vấn đề hình sự Ô-xtrây-lia.

Cơ quan trung ương về hợp tác chống tội phạm quốc tế thuộc Vụ Hợp tác chống tội phạm quốc tế, Cơ quan Tổng chưởng lý Ô-xtrây-lia là Cơ quan trung ương về tương trợ tư pháp về hình sự. 

Yêu cầu tương trợ nên gửi trực tiếp tới: Vụ trưởng; Cơ quan trung ương về hợp tác hình sự quốc tế; Vụ Hợp tác quốc tế hình sự quốc tế; Cơ quan Tổng chưởng lý - 3-5 National Circuit - BARTON ACT 2600 - Ô-xtrây-lia.

Yêu cầu tương trợ cũng có thể gửi qua kênh ngoại giao tới Cơ quan Tổng chưởng lý Ô-xtrây-lia.

Các thắc mắc về tương trợ tư pháp có thể gửi thư điện tử đến địa chỉ mutualassistance@ag.gov.au. Ô-xtrây-lia sẵn sàng được hỗ trợ các quốc gia đối với các yêu cầu tương trợ và giải đáp các thắc mắc liên quan.

Ngô Quỳnh Anh - Vụ Hợp tác quốc tế, VKSNDTC

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi