Cần phân biệt thời điểm THQCT và KSHĐTP trong giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Thanh Nghị

Tại khoản 1 Điều 3 của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 đã quy định: “Thực hành quyền công tố (THQCT) là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự để thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự”.

Tại khoản 1 Điều 4 của Luật này cũng đã quy định: “Kiểm sát hoạt động tư pháp (KSHĐTP) là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân để kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự;…”.

Theo đó, THQCT bắt đầu từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, còn KSHĐTP bắt đầu từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Để công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố không bị nhầm lẫn trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Kiểm sát viên cần phân biệt thế nào là THQCT và thế nào là KSHĐTP trong giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Khi THQCT, Kiểm sát viên có quyền hạn và  cần thực hiện những nhiệm vụ gì và thực hiện từ thời điểm nào? Khi kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Kiểm sát viên có quyền hạn và cần thực hiện những nhiệm vụ gì và thực hiện từ thời điểm nào. Có phân biệt được như vậy thì chúng ta mới tránh được sự nhầm lẫn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kết quả THQCT và KSHĐTP trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố sẽ đạt được kết quả cao hơn.

Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi THQCT trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định tại Điều 12 Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Kiểm sát viên cần thực hiện những nhiệm vụ như sau:

Phê chuẩn, không phê chuẩn việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp, gia hạn tạm giữ và các biện pháp khác hạn chế quyền con người, quyền công dân trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; hủy bỏ quyết định tạm giữ, các quyết định tố tụng khác trái pháp luật của cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; khi cần thiết đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thực hiện; trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát nhân dân đã yêu cầu nhưng không được khắc phục; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác để THQCT theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm chống bỏ lọt tội phạm, chống làm oan người vô tội.

Và nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định tại Điều 13 Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Kiểm sát viên cần thực hiện những nhiệm vụ như sau:

Tiếp nhận đầy đủ tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố do các cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến và chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết; kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm thông báo đầy đủ, kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã tiếp nhận cho Viện kiểm sát nhân dân; trực tiếp kiểm sát; kiểm sát việc kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ và kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm thông báo đầy đủ, kịp thời kết quả xác minh, giải quyết cho Viện kiểm sát nhân dân; giải quyết các tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngoài ra, khi phát hiện việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố không đầy đủ, vi phạm pháp luật thì Viện kiểm sát nhân dân yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện các hoạt động sau đây:

Tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, ra quyết định giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đầy đủ, đúng pháp luật; kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân; cung cấp tài liệu về vi phạm pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; khắc phục vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm người vi phạm.

Với những nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên, mỗi Kiểm sát viên cần nắm chắc và nhận thức đúng đắn khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình chắc chắn sẽ tránh được tình trạng xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm trong trong việc giải quyết các vụ án hình sự./.

http://www.tapchikiemsat.org.vn/

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi