Giới thiệu Luật chống tham nhũng của Singapore

Luật chống tham nhũng của Singapore gồm 37 điều, quy định những vấn đề cơ bản như: Khái niệm tiền tham nhũng, việc bổ nhiệm Chủ tịch và nhân viên Cơ quan điều tra chống tham nhũng; các hình phạt áp dụng, thẩm quyền của Uỷ viên Công tố trong việc điều tra chống tham nhũng… và các vấn đề khác nhằm đảm bảo cho việc đấu tranh chống tham nhũng được tăng cường hiệu lực, hiệu quả cao hơn.

Xem tiếp

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi