Các hình thức và nguyên tắc chất vấn tại Nghị viện Anh

Chất vấn nghị viện là phương pháp mà các Nghị sĩ có thể sử dụng để tìm kiếm thông tin hoặc thúc giục hành động. Thông qua chất vấn các Nghị sĩ buộc các thành viên Chính phủ phải giải thích và biện hộ cho các quyết định về chính sách và hành động của các lĩnh vực mà họ phụ trách. Chất vấn nghị viện có vai trò quan trọng trong Hạ viện Anh, cho phép các Hạ nghị sĩ đánh giá năng lực của các thành viên Chính phủ thông qua hai hình thức chất vấn là chất vấn bằng miệng và chất vấn bằng văn bản.

Tất cả các câu hỏi được đệ trình đều được in trên các trang màu xanh của Phiếu yêu cầu (giấy xanh) và sau đó xuất hiện trong Bảng câu hỏi chất vấn (màu trắng) và trong Hệ thống Quản trị Thông tin Nghị viện (PIMS).

Các câu trả lời, dù được Nghị viện chuyển tới hoặc được ghi từ các văn bản được in ấn, đều được xuất bản  trong tập Văn bản Chính thức (Kỷ yếu) và PIMS nên có thể dễ dàng truy cập.

Có 4 loại câu hỏi chất vấn tại Hạ viện :

1- Các câu hỏi để trả lời miệng (Chất vấn miệng hoặc Chất vấn thông qua Phiếu yêu cầu tại Nghị viện);

2- Câu hỏi để trả lời bằng văn bản (Chất vấn bằng văn bản hoặc qua Phiếu yêu cầu bằng văn bản)

3- Các câu hỏi cắt ngang (tại Điện Westminster)

4- Các câu hỏi khẩn cấp (thường là Các câu hỏi Thông báo Mật, được thực hiện tại Hạ viện).

Một chất vấn tại Nghị viện phải thỏa mãn các nguyên tắc sau đây:

- Hoặc là a) tìm kiếm thông tin (cái gì, bao nhiêu, khi nào…) hoặc b) thúc đẩy hành động (nếu người đó sẽ….)

- Không đề nghị hoặc yêu cầu diễn đạt quan điểm

- Không truyền đạt thông tin hoặc không đưa ra đề xuất, quan điểm hoặc tranh luận;

- Có cơ sở thực tế cho việc các Nghị sĩ đăng ký chịu trách nhiệm (ví dụ, có thể không khẳng đinh hoặc từ chối các tin đồn hoặc các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng);

- Liên quan tới một vấn đề mà Bộ trưởng đề đạt với tư cách là người đứng đầu một bộ (ví dụ, không thể  hỏi về các hoạt động mà với tư cách một bộ trưởng như lãnh đạo đảng hoặc thanh viên của đảng, các báo cáo hoặc nghiên cứu của các tổ chức độc lập, cho dù liệu có thích đáng hay không; hoặc các vấn đề mà trách nhiệm theo luật định của các cơ quan hành chính được trao);

- Không tìm kiếm cách diễn đạt quan điểm, hoặc giải thích một câu hỏi về pháp luật, bởi điều đó do các tòa án phán quyết;

- Không nhắc tới một vấn đề được tiến hành trước khi tòa án Anh hoặc tòa án quân sự (bao gồm cả tòa án điều tra), điều này bị các quy tắc của cơ quan xét xử trực thuộc nghị viện nghiêm cấm;

- Không hỏi thông tin đã có sẵn (gồm những thông tin có trong Kỷ yếu Nghị viện); hoặc được cung cấp, hoặc bị ngăn chặn, hoặc bị từ chối bởi chính Bộ trưởng đó trong cùng phiên họp;

- Không phải là giả thiết, hoặc hiển nhiên là chính sách của phe đối lập.

Chất vấn Nghị viện phải được soạn thảo một cách chính xác nhất, phù hợp với những đối thoại nghị viện hiện hành về ngôn ngữ lịch thiệp và kính trọng đối với Hoàng gia, quan tòa và các Nghị sĩ của cả hai Viện.

Trách nhiệm của Thư ký Văn phòng Nghị sự để trợ giúp các Nghị sĩ đảm bảo rằng các câu hỏi tuân theo những yêu cầu này và các nguyên tắc khác của Nghị viện (và họ cũng đưa ra những khuyến nghị về cách thức, nội dung hoặc tính rõ ràng) dưới sự cho phép của Chủ tịch Nghị viện. Nếu một Nghị sĩ không thỏa mãn với các khuyến nghị, họ có thể đệ trình các câu hỏi lên Chủ tịch Nghị viện. Rất ít câu hỏi trong mỗi phiên họp được chuyển tới Chủ tịch Nghị viện bằng cách này.

Áp dụng các nguyên tắc: Bằng miệng hay bằng văn bản

Đáng lưu ý rằng có những khác nhau trong cách áp dụng các chất vấn miệng hay bằng văn bản.

Chất vấn bằng văn bản

Chất vấn miệng

Có thể là câu hỏi hỗn hợp, câu hỏi phức tạp không hạn chế về các dữ liệu được yêu cầu (để từ chối trả lời)

Phải là câu hỏi đơn, không yêu cầu câu trả lời dai (chẳng hạn như nhiều tập dữ liệu)

Chuyển các câu hỏi bằng văn bản giữa các Bộ là thông dụng và không ảnh hưởng

Trách nhiệm của các bộ chủ yếu được chuyển sang chất vấn bằng văn bản

Có thể mở, nhưng các nghị sĩ thường được khuyên phản đối các câu hỏi thường không rõ ràng

Không thể mở, nhưng phải chỉ rõ chủ đề bổ sung (trừ khi đối với Thủ tướng hoặc trong các chất vấn theo chủ đề

Không thể được trả lời trong vòng 3 tháng trước đó (trừ khi các "mục tiêu động")

Không thể được trả lời trong Thời gian chất vấn có liên quan vừa qua (trừ khi có mục tiêu động")

Không thể tìm kiếm thông tin có sẵn ở bất cứ nơi đâu, ví dụ trong báo cáo năm

Nguyên tắc "sẵn có" không được áp dụng một cách nghiêm ngặt để cho phép bổ sung

 

Một Nghị sĩ đưa ra câu hỏi chất vấn bằng cách chuyển tay hoặc gửi tới Chủ nhiệm Văn phòng Nghị sự. Chất vấn, kiến nghị, sửa đổi bổ sung và những điều tương tự được trình lên bàn nghị sự bằng cách chuyển tới Tổng thư ký tại bàn của Nghị viện ngay phía trước mặt Chủ tọa. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, do có áp lực lớn đối với công việc, Bàn Nghị sự được thiết lập để chuyển các câu hỏi cũng như kiến nghị và đưa ra những khuyến nghị về các thủ tục nói chung. Điều này cũng thích hợp hơn đối với bất kỳ cuộc thảo luận cần thiết nào giữa các Nghị sĩ và thư ký diễn ra bên ngoài Nghị viện.

Các Nghị sĩ có thể vẫn chuyển các văn kiện lên bàn nghị sự, và trong các trường hợp cụ thể, thì được yêu cầu phải làm như vậy. Ví dụ, các dự thảo luật luôn luôn được đệ trình một cách chính thức lên Bàn nghị sự.

Đệ trình các câu hỏi miệng

Mỗi Nghị sĩ có thể đặt 1 câu hỏi cho mỗi bộ trả lời, nhiều nhất là 2 câu hỏi cho mỗi ngày làm việc. Một Nghị sĩ cũng có thể chuyển 1 câu hỏi thay mặt cho 1 Nghị sĩ khác. Kể từ khi có hệ thống nghị sự điện tử, các câu hỏi miệng cũng có thể được chấp nhận nếu được ký tên, bằng cách gửi yhư hoặc do Nghị sĩ trực tiếp mang tới.

Tấc cả các câu hỏi miệng phải được đệ trình ít nhất trong thời hạn 3 ngày (gồm cả các ngày thứ 6 và ngày nghỉ cuối tuần) trước phiên họp cho bộ hoặc bộ trưởng (ngoại trừ các câu hỏi chất vấn Thủ tướng mà có thể được chấp nhận càng sớm càng tốt trước khi hết thời hạn chuyển cho một lịch chất vấn). 3 ngày của giai đoạn này được xem là thời gian tối thiểu mà các bộ trưởng và các cố vấn của họ phải có, để có thể thu xếp 1 cách hợp lý  thời gian dành cho việc chuẩn bị trả lời câu hỏi và điều quan trọng là phải chỉ ra được những tài liệu hỗ trợ có thể chấp nhận được.

Trong trường hợp các câu hỏi chuyển cho Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về Bắc Airolen, Scôtlen và Wales, Lệnh Thường trực quy định rằng câu hỏi phải được ghi trong Bảng Thông báo ít nhất 4 ngày (không kể các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật) trước khi câu hỏi được trả lời. Điều này được đưa vào thời gian thêm vào các bộ này cần có để thu lượm thông tin từ những đối tượng được trao. Hạn cuối đệ trình tới các bộ khác được quy định như sau:

Đệ trình ngày:         Thứ 2; Thứ 3; Thứ 4; Thứ 5.

Trả lời vào ngày:     Thứ 5; Thứ 2; Thứ 3; Thứ 4.

Vào ngày cuối cùng đệ trình, các câu hỏi phải được trình lên Văn phòng Nghị sự trước 12h30 trưa để sắp xếp vào chương trình máy tính. Các nghị sĩ đệ trình lên Văn phòng Nghị sự và tham gia vào việc soạn thảo và /hoặc thảo luận với tổng thư ký Văn phòng vào thời gian này có thể tìm thấy câu trả lời cho việc chất vấn mà họ đã khởi  xướng.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi