Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của quản lý hành chính trong cơ quan Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Thạc sĩ Lê Ngọc Duy - Khoa Nhà nước và pháp luật  Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) là vấn đề không mới nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức và hoạt động của VKSND, là cơ sở để phân định rõ thẩm quyền quản lý hành chính với thẩm quyền tố tụng tư pháp của người có chức vụ, quyền hạn trong hệ thống VKSND nhằm đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn tồn tại nhiều nhận thức khác nhau về quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân. Trên thực tế, thuật ngữ "quản lý hành chính” ít được sử dụng trong hệ thống VKSND vì VKSND không phải là cơ quan hành chính, mà là cơ quan do Quốc hội thành lập thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Hơn nữa, trong hệ thống VKSND thường sử dụng cụm từ "lãnh đạo”, "chỉ đạo” để nói về hoạt động quản lý hành chính. Chẳng hạn, tại Điều 8 Luật tổ chức VKSND quy định: "VKSND do Viện trưởng lãnh đạo”, hay Điều 45 Luật tổ chức VKSND quy định: "Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Viện trưởng phân công, Kiểm sát viên phải tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng cấp mình, sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng VKSND tối cao.

Từ đó, vấn đề đặt ra là chúng ta phải nhận thức thống nhất thuật ngữ: "quản lý hành chính” với các thuật ngữ "lãnh đạo”, "chỉ đạo”. Trên cơ sở đó có thể phân biệt hoạt động quản lý hành chính với các hoạt động khác trong cơ quan VKSND.

Theo yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới, nhiều vấn đề phát sinh từ quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống VKSND đặt ra cần giải quyết và mang tính cấp bách như: Quản lý hành chính trong công tác tổ chức cán bộ; Quản lý hành chính trong sử dụng ngân sách Nhà nước cấp; Quản lý hành chính trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Như vậy, để giải quyết những vấn đề trên nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới, cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống VKSND.

1. Khái niệm quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân

Hoạt động của những người giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống cơ quan VKSND là hoạt động tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ và được gọi là hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trong cơ quan VKSND. Hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trong hệ thống VKSND (nói một cách khác là hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống VKSND) là một dạng của quản lý hành chính nhà nước.

Hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống VKSND có những dấu hiệu sau:

Thứ nhất, là hoạt động chỉ tiến hành trong nội bộ hệ thống cơ quan VKSND

Thứ hai, là hoạt động thực thi quyền hành chính (không phải là thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp), được thực hiện bằng phương pháp mệnh lệnh - phục tùng

Thứ ba, là hoạt động của người có chức vụ lãnh đạo trong cơ quan VKSND sử dụng quyền hành chính trực tiếp tác động vào đối tượng thuộc quyền. Hoạt động này có thể trực tiếp làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ hành chính (điều động, bổ nhiệm, cách chức...)

Như vậy, từ phân tích trên có thể đưa ra khái niệm: "Quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống VKSND là hoạt động quản lý nội bộ của những người có chức vụ lãnh đạo trong cơ quan Viện kiểm sát, thực hiện bằng cách sử dụng quyền hành chính tác động vào những đối tượng thuộc quyền nhằm tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND trên thực tế”

2. Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân

Hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống VKSND là một dạng của quản lý hành chính nhà nước nên có đầy đủ các đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước, cụ thể như sau:

- Mệnh lệnh quản lý hành chính nhà nước luôn mang tính đơn phương, tính quyền lực và tính tổ chức cao;

- Quản lý hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch và chương trình hành động;

- Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp …;

- Quản lý hành chính nhà nước có tính độc lập tương đối, tính liên tục, tính ổn định tương đối trong tổ chức và hoạt động;

- Quản lý hành chính nhà nước có tính nghề nghiệp và chuyên môn hóa cao;

- Quản lý hành chính nhà nước có sự phân công, phân cấp chặt chẽ từ Trung ương xuống địa phương (cơ sở).

Bên cạnh đó, hoạt động quản lý hành chính trong hệ thống VKSND có những đặc điểm riêng để phân biệt với hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước:

- Là hoạt động chỉ tiến hành trong nội bộ hệ thống VKSND mà đối tượng chịu sự quản lý là những người có sự phụ thuộc về mặt tổ chức trong cơ quan hoặc trong hệ thống cơ quan VKSND

- Mục đích của hoạt động quản lý hành chính trong hệ thống VKSND nhằm tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho ngành Kiểm sát

3. Nội dung quản lý hành chính nhà nước trong ngành VKSND

Hoạt động quản lý hành chính trong cơ quan VKSND gồm nhiều hoạt động do lãnh đạo VKSND các cấp và các đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý trong ngành. Căn cứ vào các lĩnh vực hoạt động, nội dung quản lý hành chính của VKSND bao gồm ba nhóm hoạt động chính sau đây:

Thứ nhất, quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và cán bộ

Hoạt động quản lý hành chính trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và cán bộ là hoạt động của lãnh đạo cơ quan, đơn vị kiểm sát triển khai các biện pháp quản lý các hoạt động về thành lập, giải thể sáp nhập các đơn vị, các bộ phận trực thuộc; tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, điều động sắp xếp cán bộ, luân chuyển cán bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ ... nhằm kiện toàn bộ máy ổn định, hoàn chỉnh và hình thành một đội ngũ cán bộ kiểm sát trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

Từ thực tế tổ chức và hoạt động của VKSND, trên cơ sở căn cứ vào đối tượng, phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm vụ và khối lượng các công việc, nhà quản lý hoạch định xây dựng các mô hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở mỗi cấp kiểm sát, nhằm bám sát tổ chức hoạt động ở từng cấp kiểm sát đó.

Bộ máy VKSND được tổ chức theo hệ thống ngành dọc thành các cấp từ trung ương xuống địa phương, trên cơ sở phân công lao động hợp lý giữa VKSND các cấp và các đơn vị, các bộ phận trực thuộc VKSND. Các đơn vị, các bộ phận trực thuộc VKSND được thành lập, sáp nhập hoặc giải thể tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể.

Bên cạnh việc tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ cần phải được tiến hành đồng thời và theo một quy trình gồm nhiều khâu công tác như: Đánh giá; quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; luân chuyển; quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, đặc biệt cần chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Thứ hai, quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực sử dụng ngân sách Nhà nước cấp

Hoạt động quản lý hành chính trong lĩnh vực sử dụng ngân sách Nhà nước cấp là hoạt động của lãnh đạo cơ quan, đơn vị kiểm sát triển khai các biện pháp quản lý các hoạt động phân bổ và sử dụng ngân sách, chi phí nghiệp vụ; mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất; tiền lương, hành chính văn phòng và các chi khác, được tiến hành theo quy trình xây dựng dự toán ngân sách và thực hiện dự toán phù hợp với quy định của pháp luật nhằm phục vụ công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Hoạt động quản lý trong lĩnh vực này nhằm tạo ra những điều kiện cần thiết để đảm bảo cho hoạt động của hệ thống VKSND.

Thứ ba, quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

Trong lĩnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành các đối tượng thuộc quyền trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đối tượng chịu sự quản lý hành chính trong lĩnh vực này là các cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên (có sự phụ thuộc về tổ chức) trong đơn vị quản lý của Viện kiểm sát các cấp, các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao.

Nội dung của quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực này là hoạt động của người có chức vụ lãnh đạo nhằm chỉ đạo điều hành các đối tượng thuộc quyền (cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên) trong việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Như vậy, hoạt động này khác với hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bởi lẽ:

- Hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp là hoạt động do người tiến hành tố tụng (người có chức danh pháp lý) trong VKSND thực hiện. Đó là hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan VKSND tác động tới các đối tượng bên ngoài cơ quan VKSND, không có sự phụ thuộc VKSND về mặt tổ chức.

- Mặt khác, hoạt động quản lý hành chính (chỉ đạo, điều hành) không thể do Kiểm sát viên thực hiện, mà phải do lãnh đạo VKSND thực hiện, cũng không phải là hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mà là tổ chức thực hiện. Hơn nữa, hoạt động quản lý hành chính cũng không thể tác động tới những đối tượng bên ngoài VKSND, không có sự phụ thuộc về mặt tổ chức.

4. Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của quản lý hành chính trong hệ thống VKSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Như vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của quản lý hành chính trong hệ thống VKSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cần thực hiện một số giải pháp sau đây:

a. Thứ nhất, đổi mới công tác tổ chức cán bộ VKSND

Để nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành, cần đổi mới công tác tổ chức cán bộ theo phương hướng sau:

* Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo VKSND các cấp, các đơn vị, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành tiến tới tiêu chuẩn hóa các chức vụ lãnh đạo:

- Rà soát lại trình độ, năng lực của đội ngũ lãnh đạo các cấp, các đơn vị theo các yêu cầu sau:

+ Trình độ văn hóa và trình độ lý luận chính trị; trình độ chuyên môn nghiệp vụ; số đã được đào tạo cơ bản và đào tạo không cơ bản; số có trình độ, năng lực còn có thể đào tạo và số không còn khả năng đào tạo.

+ Đánh giá, phân loại khả năng giải quyết công việc thực tế của họ; để từ đó có những đề xuất, biện pháp bồi dưỡng lại, bố trí sắp xếp công việc hợp lý.

- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý cho những đối tượng này để họ có thể nắm chắc, vận dụng thành thạo các thao tác nghiệp vụ trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp để giúp họ chỉ đạo tốt ở đơn vị mình.

- Tiêu chuẩn hóa việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo:

+ Người được bổ nhiệm vào những chức vụ này phải tốt nghiệp Đại học Luật hệ chính quy hệ và đã qua đào tạo lớp nghiệp vụ kiểm sát; tinh thông nghiệp vụ và có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ đối với cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị và cấp dưới; trường hợp có bằng Cao đẳng kiểm sát chính quy thì phải qua hệ chuyên tu tại cơ sở đào tạo cử nhân Luật hoặc thông qua lớp đổi bằng cử nhân Luật;

+ Người được bổ nhiệm phải là những kiểm sát viên có thời gian làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ít nhất năm năm trở lên;

+ Người được bổ nhiệm phải có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có kinh nghiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cũng như các hoạt động khác (tài chính, nghiên cứu khoa học) và quản lý đơn vị; có uy tín trong việc phối kết hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng như Cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan hữu quan.

+ Người được bổ nhiệm phải tuân theo những quy định về chế độ chịu trách nhiệm trực tiếp và liên đới chịu trách nhiệm khi chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ của đơn vị, của VKSND các cấp.

 

* Đổi mới các khâu công tác cán bộ như đánh giá; quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển cán bộ

Mục tiêu của công tác cán bộ là xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát trong sạch, vững mạnh, có năng lực đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Vì vậy, cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm sát cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác theo tiêu chí "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ trong thời kỳ mới. Như vậy, đổi mới công tác cán bộ phải tiến hành đồng bộ, theo một lộ trình thích hợp và có trọng tâm, trọng điểm.

- Đổi mới khâu đánh giá cán bộ: Cần phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, tính lịch sử cụ thể; phát huy đầy đủ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ. Cần phải tiến hành thường xuyên, theo định kỳ hàng năm và trước khi đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ để đưa vào hồ sơ, giúp cơ quan quản lý nắm và hiểu được cán bộ

- Đổi mới khâu quy hoạch cán bộ: phải bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, theo cơ chế tập thể cấp ủy quyết định trên cơ sở đề xuất của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và sự đề cử của cấp dưới. Hơn nữa, phải thực sự gắn kết với các khâu khác trong công tác cán bộ như nhận xét, đánh giá cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; luân chuyển, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ để có nguồn cán bộ tốt nhất. Mặc khác, cần đảm bảo sự công bằng, dân chủ, công khai trong quy hoạch cán bộ để lựa chọn nhân tài nhằm sử dụng những cán bộ xứng đáng và ưu tú nhất.

- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Cần xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lâu dài, có lộ trình cụ thể, mục đích và xác định những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài cho công tác này. Bên cạnh đó, cần có chính sách khuyến khích cán bộ đi học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học..; có chính sách đào tạo cán bộ trẻ, trong diện quy hoạch

- Đổi mới công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Kiểm sát viên cần được tiếp tục nghiên cứu trên cơ sở Kết luận số 79 – KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và các cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49 – NQ/TW, để xây dựng các tiêu chuẩn Kiểm sát viên các cấp cho phù hợp để làm cơ sở cho việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại KSV toàn ngành

- Đổi mới công tác điều động, luân chuyển cán bộ: Công tác điều động cán bộ cần phải xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo sự cân đối, đồng đều theo yêu cầu công việc của địa phương, đơn vị. Điều động cán bộ bao gồm điều động lên, điều động xuống, điều động ngang. Công tác luân chuyển cán bộ cần xác định rõ tiêu chuẩn cán bộ luân chuyển (chỉ thực hiện luân chuyển đối với cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có triển vọng phát triển). Đặc biệt, phải căn cứ vào năng lực, sở trường của cán bộ và đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để luân chuyển và bố trí công việc phù hợp với cán bộ luân chuyển. Bên cạnh đó, cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, từng bước đưa công tác luân chuyển cán bộ vào nền nếp, có chất lượng và hiệu quả cao

* Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bột; hoàn thiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm sát.

- Để quản lý tốt đội ngũ cán bộ cần tiến hành đổi mới việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ nhằm xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cấp quản lý, theo hướng phân cấp mạnh hơn cho các VKS địa phương, bảo đảm nguyên tắc và trách nhiệm của lãnh đạo VKS địa phương trong việc quản lý đội ngũ cán bộ.

Việc bố trí, sử dụng cán bộ phải trên cơ sở đánh giá, tuyển chọn, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng khả năng, sở trường.

Việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ, thực hiện đúng lương tâm và trách nhiệm của người cán bộ kiểm sát là yêu cầu có tính thường xuyên liên tục. Mặt khác, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luậtđể mỗi cán bộ nâng cao ý thức chính trị, đạo đức, lối sống.

- Thực hiện chế độ, chính sách cán bộ có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Chế độ, chính sách được đảm bảo là một động lực quan trọng giúp cho cán bộ yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với nghề. Hệ thống chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ gồm có: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chính sách sử dụng và quản lý cán bộ; chính sách bảo đảm lợi ích vật chất và tinh thần đối với cán bộ. Ngành kiểm sát đã chủ động, xây dựng một số chính sách đặc thù để đề nghị Đảng, Nhà nước quyết định cho cán bộ của ngành, góp phần khuyến khích động viên đội ngũ cán bộ phấn đấu, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, cũng như xây dựng ngành trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, chính sách cán bộ của ngành vẫn chưa theo kịp yêu cầu xây dựng và phát triển trong thời kỳ mới, chưa có chính sách cụ thể thu hút, tập hợp những người thực sự có tài năng vào làm việc. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành kiểm sát nhân dân cần tiếp tục xây dựng chính sách cụ thể đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn.

b. Thứ hai, hoàn thiện các quy định về thẩm quyền quản lý hành chính với thẩm quyền tố tụng tư pháp

Vấn đề thẩm quyền quản lý hành chính với thẩm quyền tố tụng tư pháp là vấn đề phức tạp, cần phải tách bạch để phân định rõ thẩm quyền vì đó cùng là thẩm quyền của người lãnh đạo trong cơ quan VKSND. Như vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước trong ngành kiểm sát nhân dân thì cần phải phân định rõ thẩm quyền quản lý hành chính với thẩm quyền tố tụng tư pháp của người đứng đầu trong cơ quan VKSND.

Phân định thẩm quyền quản lý hành chính với thẩm quyền tố tụng tư pháp là phân định rõ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật của những người đứng đầu VKSND thành các nhóm sau đây:

+ Nhóm nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước đối với ngành;

+ Nhóm nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền tố tụng tư pháp.

Một nhiệm vụ quan trọng của công cuộc cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49- NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 quy định: "Phân định rõ thẩm quyền quản lý hành chính với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp trong hoạt động tố tụng tư pháp theo hướng tăng quyền và trách nhiệm cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán để họ chủ động trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi và quyết định tố tụng của mình”. Như vậy, phân định rõ thẩm quyền quản lý hành chính với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp trong hoạt động tố tụng tư pháp theo hướng tăng quyền và trách nhiệm cho Kiểm sát viên để họ chủ động trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi và quyết định tố tụng của mình, cần xác định nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát theo hướng như sau:

- Viện trưởng, phó Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp chủ yếu làm nhiệm vụ phân công, điều hành, chỉ đạo hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra; kiểm tra, rút, hủy bỏ các quyết định tố tụng không có căn cứ và trái pháp luật của Kiểm sát viên. Về quyền hạn tư pháp, các chức danh này chỉ quyết định những vấn đề quan trọng làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một giai đoạn tố tụng hoặc liên quan đến xử lý vụ việc tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát như áp dụng tạm giam, quyết định truy tố, kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án, kiến nghị các cơ quan khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm

- Viện trưởng VKSND tối cao quản lý, điều hành tổ chức và hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát các cấp; ra phương hướng, đường lối công tác chung cho toàn ngành kiểm sát. Về quyền hạn tư pháp thuộc thẩm quyền của VKSND tối cao, chức danh này chỉ thực hiện quyền kháng nghị hoặc quyết định không kháng bản án tử hình; tham gia các phiên họp của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật

c. Thứ ba, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho ngành kiểm sát

Nghị quyết 49 – NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp đã chỉ rõ: "Đổi mới và hoàn thiện cơ chế phân bổ ngân sách cho các cơ quan và hoạt động tư pháp theo hướng ngân sách tư pháp do Quốc hội phân bổ và giao cho các cơ quan tư pháp địa phương quản lý và sử dụng. Từng bước xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp khang trang hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp....”

Vì vậy, việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho ngành kiểm sát là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Có cơ sở vật chất đầy đủ, trang thiết bị và phương tiện hiện đại thì sẽ đảm bảo tốt hoạt động nghiệp vụ của cán bộ kiểm sát

Trong thời gian tới lãnh đạo ngành kiểm sát cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, dụng cụ hỗ trợ, trang thiết bị làm việc cho tất cả các đơn vị kiểm sát, đặc biệt là xây dựng mới hoặc nâng cấp trụ sở làm việc một số đơn vị đã xuống cấp hoặc quá chật chội không phù hợp với số lượng biên chế được giao, ảnh hưởng đến chất lượng cũng như hiệu quả công việc. Tiếp tục áp dụng tin học hóa đối với tất cả các đơn vị trong công tác sử dụng, lưu trữ, chuyển báo cáo thống kê trong ngành.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi