Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN - bệ đỡ cho việc thực thi và bảo vệ các quyền con người tại Việt Nam

“Xét vì điều cốt yếu là các quyền con người phải được bảo vệ bằng nhà nước pháp quyền…” - Tuyên ngôn thế giới về Quyền con người - Viện Thông tin khoa học - Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 1988 trang 1)


Xem tiếp

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi