Lại bàn về nguyên tắc: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phân nhiệm giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp

Kể từ khi có chế độ Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước Việt Nam vẫn được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền, tức là quyền lực nhà nước là thống nhất, phủ nhận hoàn toàn những biểu hiện của phân quyền. Nhưng với công cuộc đổi mới, mở cửa, và nhất là với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay, những hạt nhân hợp lý trong học thuyết phân quyền đã được chúng ta ghi nhận trong quy định của Hiến pháp năm 1992, sửa đổi năm 2001. Điều 2 của Hiến pháp hiện hành này quy định:“Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.  

Nội dung của quy định này, theo chúng tôi, hiện còn một số vấn đề cần phải tập trung luận giải như: Quyền lực nhà nước thống nhất có nghĩa như thế nào, nhất là việc quyền lực đó thống nhất vào đâu, vào nhân dân hay vào Quốc hội; tại sao quyền lực nhà nước là thống nhất - tập quyền, mà vẫn còn phải phân công, phân nhiệm và cuối cùng, việc phân công và phân nhiệm này có gì khác với phân quyền?

1.                  Thứ nhất, quyền lực nhà nước là thống nhất

Quyền lực nhà nước, về nguyên tắc, luôn luôn phải tập trung, chính sự tập trung mới tạo ra một Nhà nước. Sự tập trung này chính là sự thống nhất của quyền lực nhà nước. Vì nếu không tập trung, không thống nhất thì Nhà nước không thể tồn tại, hay ít nhất cũng là nguy cơ của sự phân rã, một dấu hiệu đầu tiên của sự tan rã, biến mất của Nhà nước. Nhưng sự tập trung hay thống nhất này luôn luôn có biểu hiện - hay ít nhất là có nguy cơ - của sự độc tài, chuyên chế. Cho nên, biện pháp phòng ngừa sự tập trung chuyên chế, độc tài là quyền lực nhà nước luôn luôn phải được phân ra, hay ít nhất là phải có xu hướng của sự phân ra, tức là phân quyền. Quyền lực nhà nước của thời kỳ chiếm hữu nô lệ, của chế độ phong kiến luôn được tập trung vào trong tay nhà vua, tạo thành chế độ độc tài chuyên chế. Để tạo ra một Nhà nước dân chủ tư sản, quyền lực nhà nước đã phải phân ra thành ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hiến pháp của Nhà nước tư sản là một bản văn phân chia quyền lực, những trên thực tế, quyền lực nhà nước không phải lúc nào cũng được phân chia rạch ròi như vậy. Ngay cả sự phân quyền rạch ròi nhất như quy định của Hiến pháp và thực tế của Hoa Kỳ, thì giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp vẫn có sự phối kết hợp với nhau, tạo nên sự thống nhất của quyền lực nhà nước.          

2.                  Thứ hai, quyền lực nhà nước phải được phân công, phân nhiệm nhưng vẫn phải có sự thống nhất giữa lập pháp và hành pháp

Trước hết phải khẳng định rằng, phân quyền là một học thuyết của cách mạng tư sản, nhằm chống lại nguyên tắc tập quyền của chế độ nhà nước phong kiến chuyên chế. Ở Việt Nam, từ chỗ phủ nhận hoàn toàn đến thừa nhận - dù chỉ là một số những hạt nhân hợp lý - của học thuyết này là cả một bước chuyển rất lớn trong nhận thức. Tuy nhiên, việc áp dụng học thuyết này đã tạo ra những quan điểm khác nhau. Nhiều người cho rằng, trong phân quyền, lập pháp phải do Quốc hội đảm nhiệm và hành pháp phải do Chính phủ đảm nhiệm, theo đúng tinh thần của Hiến pháp. Thậm chí, không ít người cho rằng, cần phải chuyển mọi hoạt động có liên quan đến lập pháp - từ việc soạn thảo đến việc thông qua dự thảo văn bản pháp luật - cho Quốc hội, còn Chính phủ chỉ tập trung vào công tác hành pháp, tức là điều hành đất nước[1]. Quan niệm này có phần hơi máy móc về nguyên tắc phân quyền trong tổ chức bộ máy nhà nước. Thực tế, sự phân quyền - theo cách nói của Nhà nước tư sản - và phân công, phân nhiệm giữa lập pháp và hành pháp - theo cách nói của Việt Nam chúng ta hiện nay - không hoàn toàn có nghĩa đơn giản như vậy. Mà thực tế, hoạt động của hành pháp có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của lập pháp. Thậm chí, Quốc hội lập pháp theo nhu cầu của Chính phủ - hành pháp; giữa Chính phủ - hành pháp và Quốc hội - lập pháp phải có quan hệ mật thiết với nhau. Mối quan hệ mật thiết này tạo nên tính thống nhất của quyền lực nhà nước.

Trước đây, khi quan sát lịch sử tiến triển của cách mạng tư sản Pháp, Hegel đã rất lo lắng cho sự phân quyền một cách biệt lập. Ông cho rằng: “Một trong những quan niệm sai lầm về Nhà nước là cho rằng, các thành viên của hành pháp cần được loại ra khỏi các cơ quan lập pháp như đã xảy ra, chẳng hạn trong Quốc hội lập hiến của Pháp. Ở Anh, các bộ trưởng phải là các thành viên của Nghị viện và điều ấy là đúng đắn, vì những ai tham gia Chính phủ phải liên kết với quyền lập pháp chứ không phải đối lập lại nó. Quan niệm về cái gọi là sự độc lập của các quyền chứa đựng sai lầm cơ bản khi giả định rằng các quyền lực cần phải độc lập với nhau, thậm chí hạn chế nhau. Nhưng, nếu chúng độc lập với nhau thì sự thống nhất của Nhà nước - vốn là đòi hỏi cao nhất - sẽ bị thủ tiêu”[2].

Tổ chức và hoạt động của lập pháp và hành pháp trên thực tế không có sự phân định một cách cứng nhắc theo tinh thần của học thuyết phân quyền trước kia - thời tiền cách mạng tư sản - mà chúng có quan hệ mật thiết với nhau. Mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp quan trọng đến mức tạo thành mô hình tổ chức Nhà nước của mỗi quốc gia. Đó là các chính thể Nhà nước: chính thể đại nghị, kể cả cộng hòa lẫn quân chủ; chính thể cộng hòa tổng thống và chính thể cộng hòa hỗn hợp (pha trộn những đặc tính của hai loại hình đại nghị và cộng hòa tổng thống). 

Ở nước Anh, Chính phủ - hành pháp và Quốc hội/Nghị viện - lập pháp đều cùng phản ánh ý chí của đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền là đảng chiếm đa số ghế trong Quốc hội thông qua một cuộc đầu phiếu phổ thông, có quyền thành lập Chính phủ. Thủ lĩnh của Đảng cầm quyền sẽ là Thủ tướng Chính phủ. Các thành viên của Chính phủ - về nguyên tắc - đều là những người có chân trong ban lãnh đạo của đảng cầm quyền. Với nguyên tắc nghị sĩ của đảng nào chỉ được bỏ phiếu cho ý chí của đảng đó, cộng với quyền trình dự án luật trước Quốc hội, nên gần như   mọi dự luật đều xuất phát từ Chính phủ - hành pháp. Mọi hoạt động của Quốc hội - lập pháp và Chính phủ - hành pháp đều do đảng cầm quyền quyết định với lý do là đảng chiếm đa số ghế trong Quốc hội. Cũng vì thế, mọi đề xuất cho hoạt động của Quốc hội - lập pháp đều bắt nguồn từ Chính phủ - hành pháp. Trong nhiều trường hợp, người ta còn gọi Thủ tướng Chính phủ là thủ trưởng của cả cơ quan lập pháp lẫn cơ quan hành pháp. Theo thống kê, có tới hơn 90% tổng số các dự án luật được Quốc hội/Nghị viện thông qua là dự án đệ trình từ Chính phủ.  

Như vậy, Quốc hội chỉ còn lại công việc chính là kiểm soát Chính phủ và sẵn sàng thay đổi Chính phủ đang cầm quyền bằng biện pháp bỏ phiếu tín nhiệm. Phe đối lập phải đồng tình với phe đa số trong Quốc hội để thông qua các kế hoạch, các dự luật tốt cho sự phát triển, đồng thời tìm cách liên kết, liên minh để phủ quyết các dự luật, các chính sách không có lợi cho quốc kế dân sinh. Khi có cơ hội tốt sẽ tìm cách bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ để lập một Chính phủ mới. 

Nếu Hiến pháp của các nước theo chính thể đại nghị (cộng hòa hay quân chủ) quy định rõ sự can thiệp của hành pháp vào lập pháp như quyền trình dự án luật trước Nghị viện, thì trong chính thể cộng hòa tổng thống, pháp luật không quy định hành pháp và lập pháp phải phối kết hợp với nhau. Một trong những biểu hiện này là việc quy định, hành pháp không được quyền trình dự án luật trước Quốc hội - lập pháp. Quyền lập pháp dành riêng cho cơ quan lập pháp ngay từ khi có sáng quyền lập pháp. Chỉ các nghị sĩ thuộc thượng nghị viện và hạ nghị viện mới có quyền này. Còn cơ quan hành pháp và người đứng đầu nhà nước đều không có quyền trình dự án luật trước nghị viện. Đây là một trong những quy định tạo nên tính cứng rắn của việc áp dụng học thuyết quyền của các nhà nước cộng hòa tổng thống. Nhưng bằng các con đường không chính thức, tổng thống - người đứng đầu hành pháp - vẫn can thiệp rất sâu vào quá trình lập pháp của Quốc hội. Ví dụ như thông qua việc đọc thông điệp hàng năm trước Quốc hội, Tổng thống Mỹ gửi yêu cầu lập pháp của mình sang cho Quốc hội - lập pháp, hoặc bằng con đường trình dự án luật của các đảng viên cùng đảng của mình mà Tổng thống hành pháp can thiệp đến chương trình lập pháp của Quốc hội. Và cuối cùng, bằng con đường phủ quyết (veto), tổng thống ngăn cản việc ban hành những đạo luật không phù hợp với ý chí của mình hay của cơ quan hành pháp. Chính vì vậy, “khái niệm về một Tổng thống có quyền lập pháp đã được phổ biến kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Từ đó đến nay, vai trò này đã được thiết chế hoá, được thể hiện không chỉ vì cá tính độc đáo của một vị Tổng thống, hay vì một hoàn cảnh đặc biệt nào, mà chính là vì mọi người, trong đó có Quốc hội, báo chí, và công chúng trông đợi điều này”[3].

Như vậy, dù chính thể được tổ chức theo mô hình đại nghị hay mô hình cộng hòa tổng thống, thì lập pháp và hành pháp vẫn không có sự phân chia tuyệt đối với nhau, như cách hiểu của nhiều người. Dù có sự phân quyền nhưng hành pháp vẫn can thiệp sang lĩnh vực lập pháp, thậm chí các hoạt động lập pháp lại còn là nhu cầu của hành pháp. Bản thân Quốc hội không có nhu cầu lập pháp. Nhưng với chức năng lập pháp được hiến pháp quy định, Quốc hội vẫn phải biểu quyết thông qua các dự án luật được Chính phủ đệ trình sang. Với quyền quyết định này Quốc hội có quyền thông qua những dự án luật tốt có khả năng khả thi, hoặc gạt bỏ những dự án không có khả năng thực thi, hoặc không có lợi cho sự phát triển của quốc gia. Đó là chức năng lập pháp đích thực của Nghị viện trong một nhà nước dân chủ.  

Nhu cầu lập pháp của hành pháp còn thể hiện ở chỗ, chính thông qua các đề xuất lập pháp mà hành pháp có khả năng triển khai các chủ trương chính sách của đảng cầm quyền nằm trong chương trình tranh cử của họ trước nhân dân. Như vậy, nhu cầu lập pháp là của hành pháp. Và như thế, không có sự phân quyền tuyệt đối giữa lập pháp và hành pháp. Có lẽ, khi xây dựng học thuyết phân quyền, các nhà tư tưởng hầu như không phát hiện ra là sẽ có sự phối kết hợp lẫn nhau giữa lập pháp và hành pháp của hoạt động nhà nước dân chủ tư sản trên thực tế sôi động sau này.

Không những thế, ảnh hưởng của Chính phủ - hành pháp sang hoạt động Quốc hội - lập pháp còn vượt ra khỏi chương trình lập pháp của Quốc hội, mà còn sang tất cả các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Thậm chí trong nhiều trường hợp, Chính phủ còn quyết định cả chương trình làm việc của Quốc hội. Đó là thực tế diễn ra ở nhiều nước phát triển như Pháp, Anh, Mỹ… Ở Pháp, Quốc hội không có chương trình kỳ họp riêng mà chương trình đó do Chính phủ ấn định[4].  

 Ở Mỹ, ảnh hưởng của tổng thống - hành pháp đến chức năng lập pháp cũng rất lớn. Câu cách ngôn mà mà tổng thống Franklin Roosevelt đưa ra: “mưu sự tại tổng thống, thành sự tại Quốc hội” đã mô tả chính xác một khía cạnh quan trọng trong vai trò của tổng thống thời kỳ hiện đại, khía cạnh mà các nhà lập hiến trước kia không dự tính khi đặt họ vào cuối quy trình lập pháp. Tuy nhiên sự gia tăng nhiệm vụ hành pháp của tổng thống, cùng với việc Quốc hội ủy quyền tự quyết cho tổng thống, đã bảo đảm rằng Quốc hội sẽ xem xét thật kỹ lưỡng các kiến nghị lập pháp của tổng thống. Quốc hội bắt đầu cân nhắc toàn bộ ngân sách quan trọng hàng năm chỉ sau khi tổng thống đệ trình các kiến nghị về thuế và chi tiêu của Chính phủ cho năm tài khóa tiếp theo, kèm theo các mục chi tiêu dự kiến của từng cơ quan liên bang. Tổng quát hơn, các nhà lập pháp hy vọng tổng thống tư vấn cho họ những vấn đề chính sách hiện hành và công việc hành pháp; kiến nghị những điểm sửa đổi để nâng cao hoạt động. Tổng thống và những người được bổ nhiệm quản lý các cơ quan hành pháp liên bang có lợi thế về thông tin, và vì gắn liền với lợi thế về thông tin, gắn liền với quyền được ủy thác nên hành pháp giành được lợi thế khi kiến nghị dự luật. Đôi khi, tổng thống cũng có thể nâng cao khả năng thành công của dự luật họ mong muốn bằng cách không để các nhà lập pháp biết một số thông tin nhất định, nếu những người này ủng hộ một số chính sách mà tổng thống phản đối. Bằng nhiều cách, vai trò hành pháp trung tâm của các tổng thống thời kỳ hiện đại bảo đảm cho họ có được vị trí chủ chốt trong quá trình lập pháp. Kết quả là, không có gì ngạc nhiên khi các ủy ban và tiểu ban của Quốc hội xem xét, đánh giá tới 90% các sáng kiến của tổng thống”[5].

 Vậy cơ quan lập pháp - Quốc hội/Nghị viện còn lại gì? Chắc chắn là còn trách nhiệm chỉnh lý các dự án luật của Chính phủ đệ trình sang và kiểm tra giám sát việc thực thi các chính sách đã được Nghị viện/Quốc hội thông qua.  

 Như vậy, không thể tách bạch tuyệt đối hành pháp với lập pháp vì mối liên quan mật thiết giữa chúng. Mối liên hệ này tạo ra sự thống nhất giữa lập pháp và hành pháp, mà chủ yếu là thống nhất vào hành pháp - Chính phủ. Đằng sau Chính phủ là ban lãnh đạo của đảng cầm quyền. Mà đảng cầm quyền là đảng nắm quyền hành pháp, chứ không phải đảng nắm lập pháp hoặc nắm tư pháp. Thông qua hoạt động của hành pháp mà đảng cầm quyền chi phối các hoạt động của lập pháp và tư pháp, tạo ra sự thống nhất quyền lực nhà nước.

 Quyền lực tư pháp cũng phải nằm trong sự thống nhất đó. Bởi một lẽ đơn giản, các tòa án phải có trách nhiệm trong việc phán xử các hành vi vi phạm pháp luật đã được Quốc hội - lập pháp thông qua, theo đề nghị của hành pháp.

Trên cơ sở của sự thống nhất thì quyền lực nhà nước vẫn đòi hỏi có một sự phân công, phân quyền, nhất là trong điều kiện công việc của nhà nước càng ngày càng nhiều và phức tạp hơn. Mọi bộ phận cấu thành nhà nước phải biết đảm nhiệm phần việc của mình và hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của nhà nước. Để làm tốt điều này đòi hỏi quyền lực nhà nước phải có sự phân quyền một cách rõ ràng. Và chỉ trong một trạng thái phân công phân nhiệm như vậy, các bộ phận cấu thành quyền lực mới có những kỹ năng chuyên sâu để hoàn thành tốt các các nhiệm vụ của mình. /.

Theo Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13/2011*GS,TS. Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội

 

[1] Xem Kỷ yếu Hội nghị của Văn phòng Quốc hội về việc soạn thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến  pháp năm 2001

[2] Xem Hegel, Các nguyên lý của triết học pháp quyền, Nxb. Tri thức 2010, tr. 779  

[3] Xem Stephen Wayne, Quyền lập pháp của Tổng thống. New York, Harper và Row, 1978.

[4] Xem, Bài phát biểu của ông Christophe Palles, Giám đốc Trung tâm Thư viện của Quốc hội Pháp ngày 20 thag 11 năm 2007 , Văn phòng Quốc hội  Việt Nam. 

[5] Samuel Kernell và Gary C. Jacobson, Logic chính trị Mỹ, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007, tr. 123.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi