Ba công khai Năm học 2018-2019

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học: Xem chi tiết

2. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại, Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp: Xem chi tiết

3. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học:

               4.1 Khoa PLHS&KSHS: Xem chi tiết
               4.2 Khoa PLDS&KSDS: Xem chi tiết
               4.3 Khoa TPH&ĐTTP: Xem chi tiết
               4.4 Khoa NN&PL: Xem chi tiết
               4.5 Khoa PLQT: Xem chi tiết
               4.6 Khoa LLCT: Xem chi tiết

4. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học:Xem chi tiết
5. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học: Xem chi tiết

6. Công khai thông tin về Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học: Xem chi tiết

7. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp: Xem chi tiết

8 Công khai về thông tin giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn: Xem chi tiết
9. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức: Xem chi tiết

10. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức: Xem chi tiết