Ba công khai

Thông tin công khai theo thông tư 36/2017 năm học 2017-2018

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018: Biểu mẫu 17   

2. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại: Biểu mẫu 18-A

3. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp: Biểu mẫu 18-B

4. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018:

               4.1 Khoa PLDS&KSDS

               4.2 Khoa NN&PL

               4.3 Khoa LLCT

5. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018: Biểu mẫu 19-ABiểu mẫu 19-BBiểu mẫu 19-CBiểu mẫu 19-D

6. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018: Biểu mẫu 20-ABiểu mẫu 20-BBiểu mẫu 20-C

7. Công khai thông tin về Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018:Biểu mẫu 21