Tạp chí Khoa học kiểm sát được cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN

 Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký Mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) cho Tạp chí Khoa học Kiểm sát của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Ngày 21 tháng 02 năm 2014,Cục Trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ quốc gia Lê Xuân Định đã ký văn bản số 05/TTKHCN-ISSN về việc cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ với nội dung đồng ý cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) cho xuất bản phẩm nhiều kỳ - "Tạp chí Khoa học Kiểm sát" là: 2354 - 063X. Việc sử dụng Mã số chuẩn quốc tế ISSN được cấp khẳng định Tạp chí Khoa học Kiểm sát chính thức được quốc tế thừa nhận và được phép công khai giới thiệu trên quy mô toàn cầu. Đồng thời, thông tin về các xuất bản phẩm của Tạp chí Khoa học Kiểm sát sẽ được lưu trữ, cập nhật và có thể kiểm tra trong Cơ sở dữ liệu ISSN quốc tế. Đây là một trong những ghi nhận quan trọng và có ý nghĩa to lớn để Tạp chí Khoa học Kiểm sát vững bước tiến lên theo cùng sự phát triển chung của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. (Xem toàn văn)