Giới thiệu Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 04 năm 2014

 Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Kiểm sát trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và Quý bạn đọc Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 04/2014, phát hành vào thứ 5, ngày 20/11/2014 với các nội dung chính sau đây: