Giới thiệu Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 năm 2014

Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Kiểm sát trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và Quý bạn đọc Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02/2014, phát hành vào thứ 6, ngày 18/4/2014 với các nội dung chính sau đây:

 
                                                                                                             
                                                                                                                         Nguyễn Lộc