DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

1. Ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao, Chủ tịch

2. Ông Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao, Thành viên

3. Bà Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học VKSND tối cao, Thành viên

4. Bà Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao, Thành viên

5. Ông Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND Tối cao, Thành viên

6. Ông Phan Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

7. Bà Vũ Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

8. Ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

9. Ông Mai Đắc Biên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

10. Ông Cao Minh Công, Trưởng khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

11. Ông Vũ Đức Hạnh, Trưởng phòng Đào tạo & Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

12. Bà Bùi Thị Hạnh, Trưởng khoa Pháp luật Hình sự và Kiểm sát hình sự, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

13. Bà Đàm Thị Diễm Hạnh, Trưởng khoa Pháp luật Dân sự và Kiểm sát dân sự, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

14. Ông Đinh Hoàng Quang, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

15. Bà Phạm Thị Trang, Trưởng khoa Pháp luật Quốc tế, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

16. Bà Lương Hải Yến, Trưởng Khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

17. Ông Triệu Tiến Sơn, Chủ tịch Công đoàn, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

18. Ông Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty TNHH Hồng Bách và cộng sự, Thành viên

19. Đại diện sinh viên, Bùi Hoàng Anh, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên