DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

1. Ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch

2. Ông Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao, Thành viên

3. Bà Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao, Thành viên

4. Bà Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học VKSND tối cao, Thành viên

5. Ông Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

6. Ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

7. Bà Vũ Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

8. Ông Mai Đắc Biên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

9. Bà Đàm Thị Diễm Hạnh, Trưởng khoa, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

10. Bà Bùi Thị Hạnh, Trưởng khoa, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

11. Ông Vũ Đức Hạnh, Trưởng phòng, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

12. Ông Cao Minh Công, Trưởng khoa, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

13. Bà Phạm Thị Trang, Trưởng khoa, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

14. Ông Triệu Tiến Sơn, Trưởng phòng, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên

15. Ông Đinh Hoàng Quang, Bí thư Đoàn thanh niên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Thành viên