DANH SÁCH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

DANH SÁCH

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

NHIỆM KỲ 2020-2025

 

1. Đồng chí Phan Văn Tâm, Bí thư

2. Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Phó Bí thư

3. Đồng chí Mai Đắc Biên, Ủy viên Ban thường vụ

4. Đồng chí Vũ Thị Hồng Vân, Ủy viên

5. Đồng chí Đàm Thị Diễm Hạnh, Ủy viên

6. Đồng chí Bùi Thị Hạnh, Ủy viên

7. Đồng chí Vũ Đức Hạnh, Ủy viên

8. Đồng chí Đinh Hoàng Quang, Ủy viên

9. Đồng chí Nguyễn Thị Lộc, Ủy viên