DANH SÁCH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

DANH SÁCH

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

NHIỆM KỲ 2020-2025

 

1. Đồng chí Lại Viết Quang, Bí thư

2. Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Phó Bí thư

3. Đồng chí Vũ Thị Hồng Vân, Ủy viên

4. Đồng chí Mai Đắc Biên, Ủy viên

5. Đồng chí Đàm Thị Diễm Hạnh, Ủy viên

6. Đồng chí Bùi Thị Hạnh, Ủy viên

7. Đồng chí Vũ Đức Hạnh, Ủy viên

8. Đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng, Ủy viên

9. Đồng chí Nguyễn Thị Lộc, Ủy viên