Quyết định cấp giấy phép hoạt động báo chí in cho Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

 Ngày 30/9/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép hoạt động báo chí in cho Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội số 415/GP – BTTTT. Theo đó, cơ quan báo chí của Nhà trường có tên: Tạp chí Khoa học Kiểm sát.

 Tôn chỉ, mục đích hoạt động của tạp chí: "1) Đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu lý luận, nghiệp vụ, khoa học và phương pháp giảng dạy phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. 2) Thông tin, giới thiệu về các kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý trong và ngoài nước”. Sau đây là toàn văn Giấy phép: