Mời đặt mua Tạp chí Khoa học Kiểm sát

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Số: 63 /ĐHKS/TCKHKS

V/v Mời đặt mua Tạp chí Khoa học Kiểm sát

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2014

 

  Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 

                    -Viện Kiểm sát quân sự Trung ương;

 

                   -Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;

 

                   -Viện Kiểm sát quân sự cấp quân khu, quân đoàn và tương đương;

 

                   -Viện Kiểm sát quân sự khu vực;

 

                   -Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện;

                   -Viện Kiểm sát quân sự các cấp;

 

                   -Các Quý cơ quan và Quý bạn đọc.

 

      Tạp chí Khoa học Kiểm sát là Cơ quan báo chí thuộc trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, được hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 415/GP-BTTTT ngày 30/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ kiểm sát, phương pháp, kỹ năng đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân; thông tin, giới thiệu về các kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý trong và ngoài nước. Tạp chí hiện đang được phát hành một quý/kỳ, tiến tới phát hành một tháng/kỳ. Tháng 01 năm 2014, Tạp chí Khoa học Kiểm sát đã phát hành số đầu tiên và đã nhận được sự đánh giá cao của Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, các nhà nghiên cứu và độc giả quân tâm trong và ngoài ngành Kiểm sát.

 

      Để cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân kịp thời cập nhật, theo dõi các công trình nghiên cứu khoa học, các diễn đàn trao đổi về nghiệp vụ kiểm sát được đăng tải trên Tạp chí Khoa học Kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trân trọng kính mời Quý Viện đặt mua Tạp chí Khoa học Kiểm sát (theo mẫu gửi kèm). Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của Quý Viện, Tạp chí Khoa học Kiểm sát sẽ thực sự chất lượng, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành.

 

     Mọi thông tin xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng 1, nhà A5 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

       E-mail: Toasoantapchikhks@gmail.com.

 

       Điện thoại: 04.33581504/ 04.33581508

 

       Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi; 

- Lưu Văn thư;

- Lưu Tạp chí KHKS.

 

Hiệu trưởng

Đã ký

TS. Phạm Mạnh Hùng