Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021 trong ngành Kiểm sát nhân dân

13/10/2021

      Ngày 12/10/2021, VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021 trong ngành Kiểm sát nhân dân với chủ đề "Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng".

 

      Mục đích của việc tổ chức Ngày Pháp luật nhằm khuyến khích các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND, qua đó góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

      Nội dung thực hiện Ngày Pháp luật năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân:

 

      Thứ nhất, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 gắn với việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao; các quy chế, quy định, quy trình, kỹ năng nghiệp vụ mới được ban hành trong ngành Kiểm sát nhân dân nhằm triển khai thi hành các luật về tư pháp; tập trung phổ biến các luật có hiệu lực thi hành năm 2021 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

 

      Thứ hai, tăng cường quán triệt, phổ biến và triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

 

      Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến VKSND.

 

      Thứ tư, tăng cường tổ chức hội nghị tập huấn, các lớp bồi dưỡng chuyên sâu để thống nhất nhận thức, thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND.

 

      Thứ năm, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tuyên truyền tấm gương Kiểm sát viên giỏi, bản lĩnh, đạo đức; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

 

      Cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên, công chức, viên chức VKSND. Do đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/11/2021.

 

Nguồn https://www.vksndtc.gov.vn/

Các tin liên quan