Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

04/08/2021

 

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 187 /TB-T2

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

 

 

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19(gọi tắt là Công điện số 1063); Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội(gọi tắt là Công điện số 17) và Công văn số 3111/VKSTC-VP ngày 02/8/2021 về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Công văn số 3111/VKSTC-VP); Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội yêu cầu các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1.Trưởng, phụ trách các đơn vị quán triệt tới công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 1063 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 17 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Công văn số 3111/VKSTC-VP của VKSND tối cao ngày 02/8/2021, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác phòng, chống dịch của đơn vị mình.

2. Tất cả các cuộc họp, hội nghị thực hiện dưới hình thức trực tuyến; công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà nhưng phải đảm bảo hiệu quả, tiến độ công việc, đảm bảo an toàn và bảo mật tài liệu; trường hợp được phân công đến trường trực và làm việc theo Thông báo số 175/TB-T2 ngày 25/7/2021 thực hiện nghiêm thông điệp 5K, quét mã QR code khi ra, vào Trường; nếu vi phạm về quy định phòng, chống dịch phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật.

3. Các cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, hoang mang, lo lắng, thường xuyên khai báo y tế trên ứng dụng Ncovi, Bluezone hoặc Webtise www.tokhaiyte.vn, khai báo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Trường, chính quyền địa phương nơi cư trú, cơ sở y tế gần nhất nếu xuất hiện triệu chứng ho, sốt, khó thở, mất vị giác...để được hướng dẫn và xử lý kịp thời; thường xuyên cập nhật, thực hiện nghiêm các quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương nơi cu trú về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trên đây là nội dung thông báo của Trường Đại học kiểm sát Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đề nghị Trưởng, phụ trách đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng thông báo.!.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Trưởng các đơn vị (để thực hiện);

- Công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh (để thực hiện);

- Lưu: VT, YT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân

 

Các tin liên quan