Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

16/03/2021

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 và thực hiện Kế hoạch số 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021, Hướng dẫn số 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 của VKSND tối cao về Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 như sau:

Xem kế hoạch tại đây

Các tin liên quan