Tổ chức lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học và kỹ năng viết bài báo công bố quốc tế

04/12/2020

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, kỹ năng viết bài báo quốc tế, sáng ngày 01/12/2020, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội triển khai tổ chức lớp Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học và kỹ năng viết bài báo công bố quốc tế cho công chức, viên chức Nhà trường.

Tham gia vào lớp học có 55 học viên là các giảng viên, chuyên viên, văn thư, kỹ sư đang công tác tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Chương trình học lớp Bồi dưỡng được bắt đầu từ ngày 01/12/2020 đến ngày 04/12/2020. Bao gồm 4 học phần:

          Học phần Kỹ năng thiết kế nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu (01/12/2020): Các nội dung cách đặt câu hỏi nghiên cứu khoa học và thiết kế nghiên cứu do Giảng viên Trường Đại học Giáo dục giảng dạy.

          Học phần Kỹ năng thiết kế nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu (02/12/2020): Các nội dung về phương pháp nghiên cứu do TS. Trần Văn Công – Phó chủ nhiệm Khoa các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) giảng dạy.

          Học phần Kinh nghiệm khai thác và sử dụng dữ liệu thứ cấp trong nghiên cứu định lượng hướng tới xuất bản quốc tế với khoa học xã hội: TS. Trần Quang Tuyến – Khoa Quốc tế, ĐHQGHN giảng dạy.

          Học phần Hình thức và cách viết các bài báo quốc tế: TS. Tăng Thị Thùy – Trưởng Bộ môn Đánh giá diện rộng, thống kê và khoa học dữ liệu trong giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN và TS. Trần Đình Minh – Phó trưởng phòng Khoa học & Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN giảng dạy.

 

CN   

Các tin liên quan