Tiếp tục quan tâm xây dựng và phát triển Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong thời gian tới - TS. Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao, Chủ tịch Hội đồng trường

20/04/2020

Các tin liên quan