Kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật khi ra quyết định thi hành án

               -    Căn cứ Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

-        Căn cứ Điều 12, khoản 2, điểm đ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014;

Qua kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự về trường hợp Hồ sơ Kê biên cưỡng chế; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai nhận thấy:

  1.     Đối với Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 57/QĐ-CTHA ngày 23/5/2016; của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai:

Tại bản án số: 01/2016/KDTM-ST ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, tuyên xử: Buộc Công ty TNHH một thành viên Đại Cường Thịnh địa chỉ: 720A, Quốc lộ 20, ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, có trách nhiệm thanh toán nợ tín dụng cho Ngân hàng liên doanh Việt Nga số tiền: 5.200.096.070đ (trong đó nợ gốc là 2.496.500.000đ, nợ lãi là 2.703.596.070đ) và khoản tiền lãi phát sinh kể từ ngày 30/01/2016, theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng trên số dư nợ gốc còn lại đến khi thanh toán hết nợ.

Tài sản để đảm bảo thi hành khoản nợ nói trên cho Ngân hàng liên doanh Việt Nga là tài sản theo hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay số 67/2009/HĐTC ngày 28/4/2009 và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 70/2009/HĐTC ngày 28/4/2009.

Theo đơn yêu cầu thi hành án ngày 19/5/2016, của Ngân hàng liên doanh Việt Nga có nội dung: Buộc Công ty TNHH một thành viên Đại Cường Thịnh địa chỉ: 720A, Quốc lộ 20, ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, có trách nhiệm thanh toán nợ tín dụng cho Ngân hàng liên doanh Việt Nga số tiền: 5.200.096.070đ (trong đó nợ gốc là 2.496.500.000đ, nợ lãi là 2.703.596.070đ) và khoản tiền lãi phát sinh kể từ ngày 30/01/2016 theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tính dụng trên số dư nợ gốc còn lại đến khi thanh toán hết nợ .

Tài sản để đảm bảo thi hành khoản nợ nói trên cho Ngân hàng liên doanh Việt Nga là tài sản theo họp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay số 67/2009/HĐTC ngày 28/4/2009 và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 70/2009/HĐTP ngày 28/4/2009.           

Ngày 23/5/2016, Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai, ra Quyết Định thi hành án theo đơn yêu cầu số 57/QĐ-CTHA có nội dung : Buộc Công ty TNHH một thành viên Đại Cường Thịnh địa chỉ: 720A, Quốc lộ 20, ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thanh toán nợ tín dụng cho Ngân hàng liên doanh Việt Nga số tiền: 5.200.096.070đ (trong đó nợ gốc là 2.496.500.000đ, nợ lãi là 2.703.596.070đ) và khoản tiền lãi phát sinh kể từ ngày 30/01/2016 theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tính dụng trên số dư nợ gốc còn lại đến khi thanh toán hết nợ.

Đối với Quyết định số 57/QĐ-CTHA nêu trên, đã có thiếu sót là không ghi đầy đủ về phần nghĩa vụ phải thi hành án mà đã được tuyên trong Bản án số 01/2016/KDTM-ST cũng như trong đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án; cụ thể: Quyết định đã không ghi phần tài sản để đảm bảo thi hành khoản nợ nói trên cho Ngân hàng liên doanh Việt Nga là tài sản theo hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay số 67/2009/HĐTC ngày 28/4/2009 và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba số 70/2009/HĐTC ngày 28/4/2009. Việc này là vi phạm khoản điều 36 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

Khoản 3 điều 36 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định:

“3. Quyết định thi hành án phải ghi rõ.... phần nghĩa vụ phải thi hành án.... ”

 

  1.       Đối với Quyết định Cưỡng chế kê biên xử lý tài sản số: 25/QĐ- CTHADS ngày 15 tháng 7 năm 2016, có nội dung:

Kê biên, xử lý tài sản của Công ty TNHH một thành viên Đại Cường Thịnh (hiện do doanh nghiệp tư nhân Thu Nghĩa đứng tên sở hữu) và tài sản của bà Nguyễn Thị Cúc (người bảo lãnh cho Công ty THHN một thành viên Đại Cường Thịnh) gồm:

Quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất diện tích 1.305,3m2 và tài sản trên đất, tại thửa số 209 tờ bản đồ số 15 tọa lạc tại xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai do doanh nghiệp tư nhân Thu Nghĩa đứng tên sở hữu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 765991 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 12/10/2007.

Quyền sử dụng đất diện tích 260,5m2 và tài sản trên đất, tại thửa số 195 tờ bản đồ số 15 tọa lạc tại xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai do bà Nguyễn Thị Cúc đứng tên chủ quyền được UBND huyện Tân Phú cấp GCNQSDĐ số: AB384311 vào năm 2004.

Qua kiểm sát Quyết định số 25/QĐ-CTHADS nêu trên, thấy rằng Cục thi hành dân sự tỉnh Đồng Nai đã sử dụng biểu mẫu số B 26 về việc cưỡng chế kê biên xử lý tài sản, mà không sử dụng biểu mau số B 32 về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, là không đúng hướng dẫn sử dụng biểu mẫu quy định tại Thông tư số: 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư Pháp.

Bởi các lẽ trên.

KIẾN NGHI

  1.      Cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai khắc phục những vi phạm đã nêu trên.
  2.       Trả lời Kiến nghị bằng văn bản cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai theo qui định của pháp luật./.
Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi