Kế hoạch số 80/KH-VKS-P1A ngày 28/01/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch công tác kiểm sát và phối hợp phòng chống tội phạm mua bán người năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-VKSNDTC-V1A ngày 15/01/2015 của Viện kim sát nhân dân (VKSND) Tối cao; Kế hoạch số 381 ngày 29/12/2014 ca Ban chỉ đạo 138 Chính phủ v việc thực hiện chương trình hành động phòng chng tội phạm mua bán người năm 2015, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ VKSND tỉnh Đắk Lắk xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát và phối hợp phòng, chng tội phạm mua bán người năm 2015, cụ thể như sau:

  1.       Mc tiêu thc hin:

            Trước tình hình tội phạm buôn bán người xảy ra ở tỉnh Đắk Lắk nói riêng và ở các địa phương trong cả nước nói chung còn nhiều diễn biến phức tạp, để tổ chức thực hiện Kế hoạch số 101/KH-VKSTC-V1A ngày 18/11/2011 ca Viện kim sát nhân dân Tối cao về triển khai thực hiện chương trình hành động phòng, chng tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015 có hiệu quả. Đồng thời cũng là thực hiện Kế hoạch số 04/KH-VKSNDTC-V1A ngày 15/01/2015 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về việc thực hiện kế hoạch chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2015 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người và tiến hành tổng kết 5 năm (2011-2015) thực hiện Chương trình 130/CP. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của VKSND, đồng thời có sự phối hợp với các cơ quan đơn vị và các ngành cùng thực hiện mục tiêu chung phòng, chống tiến ti đẩy lùi nạn mua bán người.

            Quán triệt sâu sắc đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên, nâng cao chất lượng trong công tác kiểm sát tin báo, tố giác về tội phạm, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, về tội: Mua bán người.

            Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 01 ngày 27/3/2013 của Tòa án nhân dân ti cao, Viện kim sát nhân dân ti cao Bộ Công an và Bộ tư pháp hướng dẫn truy cứu trách nhiệm đối với người có hành vi mua bán người, mua bán đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em; Thông tư liên tịch s 01 ngày 02/8/2013 của Bộ Công an, Bộ quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ tài chính hướng dn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo v tội phạm.

            Trin khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Tiêu đề án 3 "Nâng cao hiệu quả công tác truy t và xét x tội phạm mua bán người" thuộc Đề án 2, do Viện kim sát nhân dân ti cao phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quc phòng thực hiện.

            Phi hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân tham gia tích cực vào công tác đu tranh phòng, chng loại tội phạm này, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thng chính trị trong phòng, chống tội phạm mua bán người.

  1.       Biện pháp tổ chc thực hiện:

2.1 Công tác chỉ đạo, điều hành:

            Tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt, nhất là đối với những vụ việc có tính cht phức tạp; phân công cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực, trình độ, kinh nghiệm kim sát tin báo, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử tội phạm về mua bán người, tăng cường hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra đôn đc; trao đi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, t chức tập huấn, hội thảo (nếu có đủ điu kiện), ... nâng cao trách nhiệm, kinh nghiệm, trong công tác đấu tranh phòng chng tội phạm về mua bán người nói riêng và phòng, chống các loại tội phạm nói chung; phối hợp với các cơ quan Công an, Toà án, Bộ đội biên phòng... thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về mua bán người, kịp thời chỉ đạo, khởi tố, điều tra, truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các vụ án về tội mua bán người.

2.2 Công tác kiểm sát tin báo, tố giác về tội phạm mua bán người:

            Tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng kiểm sát tiếp nhận, giải quyết t giác, tin báo về tội phạm mua bán người. Kịp thời phân công cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực, trình độ, kinh nghiệm để chủ động phối hợp với Cơ quan điu tra, Bộ đội Biên phòng... nắm bắt đầy đủ tình hình thụ lý và kết quả giải quyết tin báo tố giác về tội phạm mua bán người. Phải phân công Kiểm sát viên, lập h sơ kiểm sát quá trình tiếp nhận, điều tra xác minh của Cơ quan điều tra đối với tin báo, tố giác tội phạm về mua bán người, kịp thời đề ra các yêu cầu điều tra, xác minh nhm thu thập chứng cứ đầy đủ, chặt chẽ, đảm bảo cho việc xử lý kịp thời, đúng người, đúng theo quy định của pháp luật.

2.3 Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình s về tội phạm mua bán người:

            Tất cả các vụ án về tội phạm mua bán người đều phải được thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động điều tra chặt chẽ ngay từ đầu; kịp thời đề ra các yêu cầu điều tra nhằm đảm bảo cho việc điều tra thu thập đầy đủ chứng cứ để xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

            Các vụ án do Cơ quan điều tra khởi tố vụ án về tội: Mua bán người chuyển đến Viện kim sát phải kim sát chặt chẽ căn cứ khởi t. Khi Cơ quan điu tra ra quyết định khởi tố bị can và các lệnh, quyết định cùng hồ sơ, tài liệu đã thu thập được chuyển đến Viện kiểm sát đề nghị phê chuẩn, thì Kiểm sát viên được phân công phải nghiên cứu thật kỹ v chứng cứ và th tục t tụng đ tham mưu cho Lãnh đạo phê chun kịp thời, đúng pháp luật, tạo điều kiện cho Cơ quan điều tra trong việc điu tra và truy bắt tội phạm, trường hợp cần thiết phải trực tiếp hoặc phi hợp với Điều tra viên được phân công tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập chứng c đ bảo đảm việc phê chun, xử lý có đầy đủ căn cứ, đúng pháp luật.

            Trong quá trình thực hành quyn công tố và kiểm sát các hoạt động điều tra, Kim sát viên phải bám sát và nắm chắc tiến độ điều tra, kịp thời phát hiện ra những mâu thun, những chứng cứ và thủ tục tố tụng còn thiếu để đề ra các yêu cu điu tra có cht lượng, thường xuyên trao đổi phối hợp với Lãnh đạo cơ quan điu tra và Điu tra viên được phân công để áp dụng các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật, nhm đảm bảo cho việc điều tra thu thập đầy đủ chứng cứ, xử lý kịp thời, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

2.4 Công tác thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử các vụ án hình sự v tội phạm mua bán người:

            Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử tội phạm v tội: Mua bán người, Viện kiểm sát phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan điu tra và Toà án xác định các vụ án trọng điểm được xã hội, dư luận quan tâm, tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng, kịp thời; chọn xét xử lưu động đ xử lý người phạm tội, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, đng thời cũng nhằm răn đe, phòng ngừa chung và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử phải nghiên cứu thật kỹ tài liệu chứng c, lập hồ sơ kiểm sát đầy đủ, đúng quy định, phải sao chép, bút lục trích cứu đầy đủ tài liệu, chứng cứ; chuẩn bị kỹ bản Luận tội, đề cương xét hỏi, đề cương tranh luận để khi thực hành quyền công tố nhà nước tại phiên toà bảo vệ được Cáo trạng đã truy tố về tội: Mua bán người là có đầy đủ căn cứ, đề nghị xử lý áp dụng đúng điểm, Điều khoản, đảm bảo cho việc Toà án tuyên bản án xử lý đúng người, đúng tội, không để xảy ra bất kỳ trường hợp nào oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

            Viện kim sát ở cả 2 cấp tỉnh và huyện phải có sự phi hợp chặt chẽ nhm đu tranh xử lý các hành vi vi phạm và tội phạm v mua bán người, cụ th như: xử lý nghiêm, khởi tố, điều tra, truy tố, đưa ra xét xử lưu động đ tuyên truyên vào giáo dục răn đe và phòng ngừa chung.

2.5 Công tác phối hợp, tuyên truyền phổ biến pháp luật:

            VKSND phải chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các biện pháp cụ thể như: Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cơ quan truyền thông ở địa phương trong giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đối tượng thanh niên, học sinh (nht là phụ nữ và trẻ em); tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục giữa Nhà trường - Gia đình - các tổ chức xã hội...; đẩy mạnh công tác tuyên truyn giáo dục, coi việc phòng, chống vi phạm và tội phạm về mua bán người là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm công tác giữ gìn an ninh trật tự và cũng là đ thực hiện tt Chỉ thị 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị Về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới để nhận được sự đng tình hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, đoàn th.... tại địa phương.

            Viện kiểm sát cần chủ động phối hợp với các ngành Công an, Lao động thương binh xã hội, các Cơ quan Nhà nước và tổ chức trên địa bàn phối hợp đng bộ các biện pháp phòng chống tệ nạn mua bán người nhằm đạt hiệu quả cao, phi hợp với sở Lao động thương binh xã hội kịp thời hỗ trợ theo chế độ chính sách của nhà nước cho người bị hại trong vụ án mua bán ngưi.

            Thực hiện tt các quy chế phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chng tội phạm; phi hợp với TAND tỉnh đưa các vụ án mua bán người đi xét xử lưu động nhm răn đe và phòng ngừa chung trong toàn xã hội.

            Viện kiểm sát phải chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp, thông tin, truyn thông, báo chí đ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm về phòng, chống tội phạm mua bán người trong nhân dân nhm huy động quần chúng nhân dân tham gia đu tranh, phát hiện và t giác các vi phạm, tội phạm về mua bán người. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền trực tiếp, thông qua phong trào văn hoá văn nghệ của các tổ chức đoàn th, ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua trang Website của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đk Lk ...đ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

2.6 Công tác kiến nghị:

            Thông qua công tác thực hành Quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự đã được điều tra, truy tố, xét xử về tội mua bán người để tng hợp những nguyên nhân, điều kiện phát sinh loại tội phạm này và các sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thm quyền khắc phục xử lý, vi phạm, tăng cường biện pháp quản lý, hoàn thiện pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả trong phòng, chống vi phạm và tội phạm v mua bán người.

            Tổng hợp những bất cập, vướng mắc trong công tác điều tra, truy tố, xét xử để đề nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn xử lý tội phạm mua bán người có hiệu quả. Nhất là đối với các tội phạm mua bán người có liên quan đến tình tiết tăng nặng định khung “để đưa ra nước ngoài” theo quy đnh tại đim đ khoản 2 Điu 119 BLHS.

2.7 Công tác thống kê, báo cáo tội phạm về tội phạm mua bán người:

            Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo tng kết năm. Các VKSND các huyện, thị xã Buôn H, thành ph Buôn Ma Thuột tổng hợp báo cáo diễn biến tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn, kết quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm mua bán người của địa phương mình; nêu rõ các khó khăn vướng mc và Kiến nghị đ thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người v VKSND tỉnh Đk Lk (qua Phòng 1A) để tổng hợp báo cáo VKSND tối cao.

            Đi với các vụ án mua bán người có tính chất phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc những vụ án có khó khăn vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử yêu cu VKSND các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột báo cáo v VKSND tỉnh (Phòng 1A) để tổng hợp báo cáo VKSND tối cao theo dõi, chỉ đạo, có biện pháp giải quyết.

            Phòng 1A VKSND tỉnh có trách nhiệm giúp Lãnh đạo VKSND tỉnh Đk Lk theo dõi, đôn đc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này./.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi

Các tin khác