Kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác thụ lý xét xử các vụ án hình sự tại Tòa án nhân dân quận Bình Tân

            Qua công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử trong năm 2015 (từ ngày 01/12/2014 đến ngày 30/6/2015), Viện kim sát nhân dân qun Bình n nhận thấy: Lãnh đạo Tòa án nhân dân quận Bình Tân đã quan tâm đôn đc các Thm phán chun bị tốt hồ sơ vụ án, kịp thời đưa ra xét xử các vụ án hình sự, nhất là những vụ án xét xử lưu động, qua đó góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Mức hình phạt mà Viện kim sát đề nghị trên cơ sở căn c pháp luật được Tòa án chp nhn t lệ cao; mức hình phạt và các biện pháp tư pháp khác Tòa án áp dụng tương xứng với tính chất, mức độ do hành vi phạm tội ca các bị cáo gây ra. Tuy nhiên, với những kết quả đạt được nêu trên, Tòa án nhân dân qun Bình Tân cần tiếp tục thc hiện một s quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về công tác thụ lý xét xử và thực hiện quy chế phối hợp liên ngành s 29/QCLN-CA-VKS-TA ngày 08/02/2012 của Liên ngành Công an - Viện kim sát - Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong công tác điu tra, truy tố, xét xử án hình sự như sau:

 

       I.            Việc giao quyết định đưa vụ án ra xét xử:

            Trong 7 tháng đu năm 2015, Tòa án nhân dân quận Bình Tân đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử tng s 174 vụ/260 bị cáo. Các vụ án được đưa ra xét x đm bảo v thời hạn và nội dung xét xử. Tuy nhiên, qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, Viện kim sát nhân dân quận Bình Tân nhận thy hầu hết các quyết định đưa vụ án ra xét xử chưa được Tòa án chuyn giao ngay đến Viện kim sát theo quy định tại khoản 3 Điu 182 Bộ luật t tụng hình sự năm 2003, ch đến khi Kim sát viên tham gia phiên tòa mới được Thẩm phán giao cho Kim sát viên.

            Việc Tòa án không giao ngay quyết định đưa vụ án ra xét xử là vi phạm khoản 3 Điều 182 BLTTHS gây khó khăn cho việc kiểm sát hoạt động thụ lý, kiểm sát thi hạn chun bị xét xử của Viện kiểm sát đối với Tòa án quận.

 

    II.            Việc ra quyết đinh gia hạn thi hạn chuẩn bị xét xử:

            Trong kỳ,01 vụ án Tòa án gia hạn thời hạn chun bị xét x không đúng quy định tại Điu 176 BLTTHS, cụ thể:

            Vụ: Lý Thị Kim Hoàng, phạm tội “Xâm phạm mồ m, hài ct”, Viện kim sát có cáo trạng truy tố Hoàng theo khon 1 Điều 246 BLHS (tội phạm ít nghiêm trọng) và chuyển hồ sơ đến Tòa án để đưa ra xét x vào ngày 03/02/2015. Đến ngày 19/3/2015, Tòa án nhân dân quận Bình Tân quyết định gia hạn thời hạn xét xử từ ngày 19/3/2015 đến 17/4/2015 (30 ngày), đến ngày 17/4/2015, Tòa án tiếp tục quyết định gia hn thời hạn chuẩn bị xét xử từ ngày 17/4/2015 cho đến ngày kết thúc phiên tòa thẩm. Đến ngày 18/5/2015, Tòa án đưa vụ án ra xét xử và hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bồ sung.

            Việc gia hạn thi hạn chuẩn bị xét xử 30 ngày đối vi tội phạm ít nghiêm trọng và gia hạn 02 lần trong vụ án này là vi phạm vào khoản 2 Điều 176 BLTTHS, Điu 176 quy định: “...đối với vụ án phức tạp, Chánh án Tòa án có th quyết định gia hạn thời hạn chun bị xét xử, nhưng không quá thời hạn mười lăm ngày đi với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng... ”

            Bên cạnh đó, quyết định gia hạn thi hạn xét x lần 2 số 43.2/2014/HSST ngày 17/4/2015 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân gia hạn thời hạn xét xử kể từ ngày 17/4/2015 cho đến kết thúc phiên tòa sơ thẩm là trái với quy định tại Điều 176, Điu 177 BLTTHS, chỉ áp dụng gia hạn cho đến kết thúc phiên tòa thm trong trường hợp gia hạn tạm giam bị cáo theo đúng Điều 177 BLTTHS.

            Đ thực hiện đúng các quy định của Luật tố tụng hình sự và Quy chế phối hợp liên ngành s 29/QCLN-CA-VKS-TA ngày 08/02/2012 của Liên ngành Công an - Viện kim sát - Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhm góp phần thực hiện tốt công cuộc cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, Viện kiểm sát nhân dân qun Bình Tân kiến nghị đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân quận Bình Tân tiếp tục phát huy nhng mặt đã đạt được, đồng thời có biện pháp khc phục các vi phạm trên, không đ xảy ra tình trạng tương tự trong thời gian tới và thông báo kết quả cho Viện kim sát trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị./.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi