Thông tin liên hệ

  • Thông tin tuyển sinh
  • Email: tuyensinh@tks.edu.vn
  • ĐT: 04 3287 8340 - 04 3358 1280
  • Địa chỉ: Phòng ĐT&QLSV - P.207 tòa nhà Hành Chính
  • Quản trị Webstie
  • Email: admin@tks.edu.vn
  • ĐT: 04 3358 1290
  • Địa chỉ: Trung tâm TT- TV - P.407 tòa nhà Hành Chính