Cơ sở của việc ghi nhận quyền chuyển đổi giới tính ở Việt Nam