2.2. Trình tự, thủ tục trong thực hiện kiểm sát.

- Căn cứ khoản 1 Điều 23 Quy chế 59 thì các biện pháp được áp dụng trong việc kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp gồm có:

+ Yêu cầu cơ quan tư pháp ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Yêu cầu cơ quan tư pháp kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp mình, cấp dưới và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát;

+ Yêu cầu cơ quan tư pháp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo cho Viện kiểm sát;

+ Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan tư pháp (chỉ áp dụng trong kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự).

- Căn cứ khoản 2 Điều 23 Quy chế 59 thì điều kiện áp dụng và trình tự thực hiện các biện pháp kiểm sát được quy định như sau:

+ Việc yêu cầu cơ quan tư pháp ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thuộc một trong các trường hợp sau: Viện kiểm sát nhận được khiếu nại, tố cáo việc cơ quan tư pháp không ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời hạn quy định hoặc đã giải quyết nhưng không ban hành văn bản giải quyết; Viện kiểm sát có cơ sở xác định cơ quan tư pháp không ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời hạn quy định hoặc đã giải quyết nhưng không ban hành văn bản giải quyết.

+ Việc yêu cầu cơ quan tư pháp kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp mình và cấp dưới, thông báo kết quả cho Viện kiểm sát được thực hiện khi Viện kiểm sát có cơ sở xác định cơ quan tư pháp không thực hiện yêu cầu ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc một trong các trường hợp sau: Viện kiểm sát nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; Viện kiểm sát nhận được đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật của cơ quan tư pháp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Viện kiểm sát có cơ sở xác định cơ quan tư pháp có vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Việc yêu cầu cơ quan tư pháp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện trong các trường hợp cơ quan tư pháp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu của Viện kiểm sát được quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 23 Quy chế 59.

+ Việc trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan tư pháp chỉ tiến hành trong tố tụng hình sự và chỉ thực hiện khi qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được cung cấp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Quy chế 59 thấy việc giải quyết chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.