1.1. Chức năng.

Căn cứ Điều 1 Quy chế công tác THQCT&KSXX thì trong giai đoạn xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát có trách nhiệm:

- Thực hành quyền công tố, bảo đảm việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội.

- Kiểm sát việc xét xử các vụ án hình sự, nhằm bảo đảm việc xét xử đúng pháp luật, nghiêm minh, kịp thời.