2.1. Nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện việc kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Căn cứ Điều 22, Quy chế 59 thì:

- Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới (Cơ quan điều tra, Tòa án, cơ quan Thi hành án, cơ quan khác được giao tiến hành một số hoạt động điều tra) theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và thi hành án.

- Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ của mình và căn cứ vào tình hình thực tế, phân công đơn vị Khiếu tố và các đơn vị nghiệp vụ khác thực hiện kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp theo quy định tại Quy chế 59.

- Để thực hiện kiểm sát, các đơn vị được phân công có trách nhiệm:

+ Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát về công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp;

+ Yêu cầu các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát;

+ Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp để xác định vi phạm pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của cơ quan tư pháp;

+ Nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan đến việc giải quyết khiếu nại do các cơ quan tư pháp cung cấp để phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật (về cả hai mặt thủ tục giải quyết và nội dung giải quyết) của các cơ quan này trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp, để tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát ban hành kháng nghị, kiến nghị về các biện pháp khắc phục.