Phần 1. VIỆN KIỂM SÁT VÀ KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT

VBPL và các tài liệu tham khảo khác:

 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

 1.                   Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

 2.                   Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011 (sau đây gọi tắt là Bộ luật tố tụng dân sự);

 3.                   Hiến pháp năm 2013;

 4.                   Hướng dẫn số 02/VKSTC-TCCB ngày 02/01/2003 của VKSND tối cao;

 5.                   Luật tổ chức VKSND năm 2002;

 6.                   Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị Về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;

 7.                   Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới;

 8.                   Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;

 9.                   Nghị Quyết số 356/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2003 phê chuẩn Quyết định Số: 01/2003 /QĐ/VKSTC-TCCB ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc quy định bộ máy làm việc của VKSND tối cao (sau đây gọi tắt là Nghị Quyết số 356/2003/NQ-UBTVQH11);

 10.               Pháp lệnh Tổ chức VKS Quân sự năm 2002;

 11.               Pháp lệnh Kiểm sát viên năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân năm 2011; (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh Kiểm sát viên);

 12.               Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 296/2008/QĐ-VKSTC ngày 18/6/2008 của Viện trưởng VKSND tối cao).

 13.               Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT/TANDTC-BQP-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân;

 14.                Quyết định số 29/2004/QĐ-TCCB ngày 15 tháng 01 năm 2004 về việc ban hành quy chế làm việc của hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự trung ương;

 15.               Quyết định 614/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2013 về việc thành lập Trường  Đại học kiểm sát Hà Nội;