1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ.

 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

- Bộ luật Hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009)- BLHS;

- Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003- BLTTHS;

- Bộ luật Dân sự năm 2005- BLDS;

- Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004- BLTTDS;

`- Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014

- Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02.6.2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;

- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02.01.2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp;

- Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP ngày 5 tháng 11 năm 2004 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba: Xét xử sơ thẩm của BLTTHS 2003;

- Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP ngày 8 tháng 12 năm 2005 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ tư: Xét xử phúc thẩm của BLTTHS 2003;

- Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP ngày 2 tháng 10 năm 2007 2005 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm: Thi hành bản án và quyết định của Tòa án của BLTTHS 2003;

- Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 (gọi tắt là Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP);

- Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT - VKSTC - BCA - BQP - BTP ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hường dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 về khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 02/2005)

- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT - VKSTC - BCA - BQP ngày 07 tháng 9 năm 2005 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn về quan hệ hợp tác giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 05/2005);

- Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT - TATC - VKSTC - BCA - BTP ngày 25.12.2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIIV "Các tội xâm phạm sở hữu trong Bộ luật Hình sự năm 1999", (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 02/2001);

- Quy chế công tác THQCT&KSXX hình sự;

-  Quy chế công tác THQCT&KSĐT hình sự;

- Nghị quyết số 509/2004/NQ-UBTVQHII ngày 29.4.2004 của UBTVQH11hướng dẫn thi hành BLTTHS (gọi tắt là Nghị quyết số 509/2004).

- Nghị quyết số 82/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 24.11.2014 của UBTVQH13 về việc thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

- Chỉ thị số 03/2008/CT-VKSTC-VPT1 của Viện trưởng VKSND tối cao Ngày 19/6/2008 về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm nhằm nâng cao chất lượng kháng nghị theo các yêu cầu của cải cách tư pháp;

- Quyết định số 92 ngày 01/01/2001 của Viện trưởng VKSND tối cao

- Quyết định số 07/QĐ ngày 12/01/2006 của Viện trưởng VKSND tối cao

- Quyết định số 88/2004/QĐ-TTg ngày 21/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 14/2005/QĐ-VKSTC ngày 21/01/2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao