1.1. Công tác tiếp công dân.

- Căn cứ Điều 3 Quy chế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát ban hành kèm theo Quyết định số 59/2006/QĐ-VKSTC-V7 ngày 06/02/2006 của Viện trưởng VKSNDTC ( Sau đây gọi tắt là Quy chế 59) thì:

+ Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm bố trí phòng tiếp công dân tại trụ sở cơ quan ở vị trí thuận tiện. Phòng tiếp công dân phải có biển đề: “Phòng tiếp công dân”, có niêm yết nội quy và lịch tiếp công dân.

+ Việc tiếp công dân phải được tiến hành công khai tại phòng tiếp công dân và theo lịch tiếp công dân. Trường hợp công dân đến tố cáo hoặc ở xa đến khiếu nại lần đầu phải được tiếp ngay. Viện kiểm sát các cấp phải tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Không được tiếp công dân ngoài nơi qui định.

+ Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm bố trí cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên tiếp công dân. Người tiếp công dân phải mặc trang phục có phù hiệu của ngành Kiểm sát, đeo thẻ công chức và phải có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân. Không được hứa hẹn hoặc thông báo cho công dân nội dung hoặc kết quả giải quyết khi việc giải quyết chưa được kết luận bằng văn bản; việc tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo và tài liệu, chứng cứ liên quan phải có giấy biên nhận.

+ Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm thông báo số điện thoại cơ quan và lập hòm thư “tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố” để nhân dân cung cấp thông tin về tội phạm được thuận lợi. Hòm thư “tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố” phải được đặt ở nơi thuận tiện tại trụ sở cơ quan.

- Thời gian tiếp công dân: Căn cứ Điều 4 Quy chế 59 thì việc tiếp công dân tại Viện kiểm sát được thực hiện 24/24 giờ trong ngày. Ngoài giờ làm việc hành chính, Viện kiểm sát các cấp chỉ tiếp công dân, cơ quan, tổ chức đến tố giác, báo tin về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố, tiếp người phạm tội đến tự thú, đầu thú. Việc tiếp công dân trong giờ làm việc hành chính và ngoài giờ làm việc hành chính được quy định tại các điều 5, 6 Quy chế 59.

- Tiếp công dân của Lãnh đạo Viện kiểm sát: Căn cứ Điều 7 Quy chế 59 thì khi nhận được yêu cầu của công dân và việc khiếu nại, tố cáo của họ đã được đơn vị liên quan giải quyết nhưng còn có khiếu nại, thì lãnh đạo Viện kiểm sát tiếp công dân. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương mỗi tháng trực tiếp tiếp công dân ít nhất 1 ngày; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu và tương đương mỗi tháng trực tiếp tiếp công dân ít nhất 2 ngày; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực mỗi tháng trực tiếp tiếp công dân ít nhất 3 ngày. Ngoài việc tiếp theo quy định trên, lãnh đạo Viện kiểm sát còn tiếp công dân trong trường hợp cần thiết. Viện trưởng VKSND có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn trong việc tổ chức tiếp công dân theo quy định tại Điều 8 Quy chế 59.