PHẦN 9. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN.

VBQPPL:

 1.                   Bộ luật Tố tụng hình sự

 2.                   Bộ luật Tố tụng dân sự

 3.                   Luật Khiếu nại 2011

 4.                   Luật Tố cáo 2011

 5.                   Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2002

 6.                   Luật Tố tụng hành chính 2010

 7.                   Luật Thi hành án hình sự

 8.                   Luật Thi hành án dân sự

 9.                   Nghị định số 75/2012/NĐ – CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

 10.                 Nghị định số 76/2012/NĐ – CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo

 11.                  Nghị quyết 30/2004/QH11 của Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước

 12.                Nghị quyết 694/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 15/10/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội

 13.               Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/08/2005 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

 14.               Thông tư 01/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước

 15.               Thông tư 08/2007/TT-BCA ngày 24/07/2007 của Bộ Công an về việc hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân

 16.               Thông tư 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo

 17.               Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT – VKSTC - TATC ngày 01/8/2012 giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính

 18.               Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT – VKSTC - TATC ngày 01/8/2012 giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cáo - Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự

 19.               Thông tư số 07/2013/TT - TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

 20.               Quyết định 677/2007/QĐ-BCA-V24 ngày 19/06/2007 ban hành biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của lực lượng công an nhân dân;

 21.               Quyết định 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo

 22.               Quyết định 1371/2007/QĐ-BCA(V24) ngày 07/11/2007 của Bộ Công an về việc ban hành Quy trình Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân

 23.               Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/06/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 24.               Quyết định số 53/QĐ – VKSTC ngày 15/2/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành và sử dụng mẫu trong hoạt động khiếu tố của ngành Kiểm sát nhân dân

 25.               Quy chế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát ban hành kèm theo Quyết định số 59/2006/QĐ-VKSTC-V7 ngày 06/02/2006 của Viện trưởng VKSNDTC (Sau đây gọi tắt là Quy chế 59)