2.17. Kiểm sát việc ra quyết định kết thúc thi hành án.

Kiểm sát việc ra quyết định kết thúc thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật THADS.