2.16. Kiểm sát việc thông báo về thi hành án cho VKSND; cho người được thi hành án; người phải thi hành án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Kiểm sát việc thông báo về thi hành án cho VKSND; cho người được thi hành án; người phải thi hành án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được thực hiện theo quy đinh tại Điều 34 Luật THADS; Thông tư 07 ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về “Ban hành biểu mẫu về thi hành án”, theo đó có 59 loại gồm 45 loại quyết định và 14 loại công văn, thông báo được gửi cho VKSND.