2.14. Kiểm sát việc thu nộp, quản lý sử dụng phí thi hành án, chi phí cưỡng chế thi hành án.

VBQPPL:

- Luật THADS (Các Điều 60, 73 )

- Nghị định 58/2009/2009/NĐ-CP (Điều 31)

 

Việc thu nộp, quản lý sử dụng phí thi hành án, chi phí cưỡng chế thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 20, 38 Luật THADS; Thông tư 43/2006 ngày 19/5/2006 về “Hướng dẫnchế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án”; Thông tư số: 68/2006 ngày26/7/2006 về “Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự” của liên ngành Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp.