1. VỊ TRÍ, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI CÔNG TÁC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT