2.13. Kiểm sát việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

- Viện kiểm sát phải kiểm sát về đối tượng được xét miễn, giảm; điều kiện xét miễn, giảm; thủ tục lập hồ sơ; nội dung, thẩm quyền xét miễn giảm theo quy định tại các điều 61, 62, 63 Luật THADS, khoản 1 Điều 26 Nghị định 58/2009/NĐ-CP. Mức xét giảm và việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm theo quy định tại khoản 3, khản 4 Điều 26 Nghị định 58/2009/NĐ-CP.

- Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của Tòa án có thể bị Viện kiểm sát kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định (Khoản 1 Điều 64 Luật THADS)