2.12. Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam.

Căn cứ Điều 1 và điểm d khoản 1 Điều 2 Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì khi bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, của Trọng tài nước ngoài được Toà án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. Việc thi hành bản án, quyết định đó theo pháp luật thi hành án tại Việt Nam.

Các hoạt động kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài cũng tương tự như hoạt động kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án Việt Nam và theo thủ tục chung về thi hành án tại Việt Nam.