Phần 6. CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ

VBQPPL:

 1.              Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (được sửa đổi, bổ sung năm 2011);

 2.              Bộ luật Dân sự 2005;

 3.              Luật Thương mại năm 2005;

 4.              Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000;

 5.              Bộ luật lao động năm 2012;

 6.              Công văn số 2025/VKSTC-VP ngày 01/8/2005 của Văn phòng VKSNDTC về việc thông báo kết luận của Lãnh đạo Viện về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;

 7.              Luật tổ chức VKSND năm 2002;

 8.              Luật Phá sản năm 2004;

 9.              Luật Doanh nghiệp năm 2005;

 10.          Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

 11.          Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

 12.          Pháp lệnh Lệ phí, án phí tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 10/2009/ PL-UBTVQH ngày 27 tháng 2 năm 2009;

 13.          Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 24/8/1998 của Ủy ban thường vụ quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991;

 14.          Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/7/2006 của Ủy ban thường vụ quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia.

 15.          Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000;

 16.          Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình;

 17.          Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình;

 18.          Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về việc  thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình (gọi tắt là Nghị quyết số 35/2000).

 19.          Thông tư số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 03/01/2001 của TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 “về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình” ngày 09/6/2000 của Quốc hội (gọi tắt là Thông tư số 01/2001);

 20.          Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày  03 tháng  12 năm 2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự;

 21.          Nghị quyết số 02/2005/ NQ-HĐTP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ luật tố tụng dân sự (gọi tắt là Nghị quyết số 02/2005);

 22.          Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28/4/2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản (gọi tắt là Nghị quyết số 03/2005);

 23.          Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (gọi tắt là Nghị quyết số 04/2012);

 24.          Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày  03/12/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (gọi tắt là Nghị quyết số 05/2012);

 25.          Nghị quyết số 06/2012/NQ-H ĐTP ng ày 03/12/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp phúc thẩm” của của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (gọi tắt là Nghị quyết số 06/2012);

 26.               Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

 27.          Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày  01/8/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 04/2012);

 28.          Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP ngày 03/4/2008 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án nhân dân (gọi tắt là Thông tư 02/2008);

 29.          Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 567/QĐ-VKSNDTC ngày 08/10/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự) (Gọi tắt là Quy chế KSDS).